Jak vyřadit majetek z evidence

 

Vyřazení majetku

Před vyřazením majetku z evidence proveďte všechny účetní odpisy pro období před datem, ke kterému má být majetek vyřazen. Zajistíte tak správný průběh vyřazení majetku.

Vyřazením majetku se rozumí vystavení dokladu o vyřazení v knize dokladů pro vstup do Účetnictví.

Tento doklad můžete vystavit:

 

  • v modulu Účetnictví v agendě Interní doklady a tento doklad pak k majetku přiřadit v poli Doklad (ručním zadáním čísla dokladu nebo jeho vyhledáním prostřednictvím funkce )

    nebo

     

  • přímo v modulu Evidence majetku následujícím způsobem:

    1. Zobrazíte požadovanou majetkovou kartu pro úpravy

    2. Na kartě Obecné klepnete ve skupině Vyřazeno na tlačítko Vyřadit

Systém vás vyzve k potvrzení této akce: klepnutím na tlačítko Ne bude akce stornována, klepnutím na tlačítko Ano systém:

Vystaví interní doklad do knihy interních dokladů (pokud žádnou knihu vytvořenou nemáte, nabídne vám její vytvoření, pokud jich máte více, nabídne vám její výběr). Do dokladu se přenese do první položky vstupní cena (pro převod pořizovací ceny) a do druhé položky dokladu zůstatková cena vyřazovaného majetku (pro doúčtování oprávek a zahrnutí vstupní ceny do nákladů).

Doplní datum vystavení dokladu do pole Datum

Do pole Doklad vloží číslo vytvořeného interního dokladu a zaškrtne pole Vyřazeno

Po vyřazení majetku z evidence se provede úprava Účetního daňového plánu. Odstraní se položky plánu, které nebyly dosud provedeny. Obdobně se upraví podformulář Daňové odpisy, kdy se položky plánované pro další roky odstraní a položka odpisu pro rok vyřazení se krátí o 50 % v případě, že majetek byl v evidenci k 1. 1. roku vyřazení, nebo o 100 %, pokud majetek k 1. 1. roku vyřazení v evidenci nebyl.