Založení karty pro nového pracovníka

 

Nejdříve vytvořte nový záznam přes Soubor – Nový záznam nebo ikonu Nový.

Do pole Pracovník můžete zadat příjmení a jméno pracovníka, pokud jsou v rámci firmy jednoznačná (v opačném případě je nutné jednotlivé pracovníky rozlišit).

Na kartě Obecné, Personální a Rodina zadáte základní údaje o pracovníkovi (adresu, rodné číslo, místo narození, datum narození, občanství apod.).

Pro další správné fungování systému je nutné zadat hodnoty do polí Zdravotní pojišťovna, do tabulky Prohlášení (datum od, příp.do) a Slevy na dani.

 

Zdravotní pojišťovna

V dialogu Pracovník na kartě Personální vyberte v seznamu Zdr. pojišťovna hodnotu. Pokud vámi požadovaná pojišťovna v seznamu není, stiskněte tlačítko Seznam zdravotních pojišťoven za polem Zdr. pojišťovna. Tam novou pojišťovnu zadejte (včetně kódu ZP, bankovního spojení a adresy, předkontace a příznaku pro zařazení platby na příkaz). Po zavření dialogu Platební styk přiřaďte pojišťovnu pracovníkovi.

Po vyplnění pole Zdr. pojišťovna se otevře okno, které vám nabídne, od kdy je u vás zaměstnanec přihlášen. Vyplnění pole přímo souvisí s přenesením tohoto údaje do TF Hromadné oznámení.

 

Prohlášení

Pokud pracovník podepsal Prohlášení poplatníka daně ..., je nutné zadat v dialogu Pracovník na kartě Personální datum do pole Prohlášení. Jedině v případě vyplnění se budou při výpočtu mzdy konkrétního pracovníka uplatňovat zadané slevy na dani.

Při výpočtu mzdy je kontrolováno, zda tabulka k poli Prohlášení obsahuje data o podpisu v konkrétním měsíci a jsou v měsíční mzdě zadány mzdové složky slev na dani. Pokud nastane situace, že není Prohlášení podepsané, je uživatel informován hlášením.

 

Slevy na dani a daňová zvýhodnění na děti

V dialogu Pracovník na kartě Rodina zadejte v horní části vyživované osoby (děti, manžel/ka).

V pravé dolní části výběrem ze seznamu vyberete typ slevy na dani a do pole Od zadejte, od kdy se sleva má uplatňovat. Pokud budete pracovníkovi provádět roční zúčtování daně za minulý rok, zadejte slevy už od minulého roku.

Pole Do není nutné zadávat, dokud není zřejmé, do kdy se sleva uplatňuje.

Pole Částka se zadává pouze v případě odpočitatelných položek, které jsou individuální pro každého pracovníka (týká se to levé dolní části při ročním zúčtování, např. výše úroků, penzijního připojištění). Částka se zadává v celoroční výši a do datumu Od se zadá např. 1. 12.  daného roku a do datumu Do 31. 12. daného roku. Nové typy odpočitatelných částek lze přidávat v dialogu Mzdy | Nastavení v roce, ve kterém se odpočet uplatňuje.

 

Historie ZP

Sledování historie ZP při změně zdravotní pojišťovny v průběhu pracovního poměru.

 

Přihláška k SP

Zde je možné doplnit všechny údaje, které jsou povinné k vyplnění přihlášky k SP a které nikde ve Variu nelze jiným způsobem zadat. Jedná se např. o místo výkonu činnosti, předpokládaný hrubý měsíční příjem, adresa cizince v ČR, pracovní úvazek, důchody, pojištění v cizině...

 

Samoživitel

Toto pole se zatrhává pro správný výpočet dávek - OČR v případě, že se jedná o zaměstnance - samoživitele.

 

Plátce stát

Pokud toto pole vyplníte, nebude se zdravotní pojištění dopočítávat z minimálního vyměřovacího základu - u důchodců, studentů...

 

Tabulka Další údaje

V tabulce Další údaje můžete evidovat další skutečnosti, které je možné vybírat se seznamu. Tento výběr je možné uživatelsky snadno dále rozšířit zadáním dalšího vlastního textu přímo do pole Další údaje a vyplněním záznamů v tabulce.

Ve standardní nabídce jsou následující možnosti:

  • Předchozí neschopnosti - pro TF Zápočtový list. Pokud zatrhnete toto pole, zdravotní pojištění se nebude dopočítávat do minimálního vyměřovacího základu - u důchodců, studentů.
  • Osoba se ZP, Osoba s TZP - pro výpočet povinného podílu ZPS.
  • Statutární zástupce - pro ELDP.

 

Místo narození

V dialogu Pracovník na kartě Personální je pole Místo narození. Jedná se o pole se seznamem. Nad tímto polem je možné vytvořit (přes volbu místní nabídky Číselník) nový číselník s názvem Místo narození. Tento číselník je možné naplnit uživatelsky. Pole je možné rozbalit klávesou F4. V poli funguje automatické doplňování.

 

Co dál?

 Zaevidovat k pracovníkovi nový poměr