Tiskové výstupy agendy Účetnictví

 

Agenda Účetnictví má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk

 

Tiskové formuláře

 

Cash Flow

TF Cash Flow vychází z definované sestavy Cash flow obdobně jako rozvaha či výsledovka. Výpočet v této sestavě probíhá na základě zadaných vzorců určujících, která konta se načítají na který řádek. CF je specifický výkaz, pro jehož potřeby je třeba mít definové různé analytiky účtů k jednotlivým případům (např. odlišení úroků předepsaných a skutečně zaplacených). Stejně tak závisí i na metodice firmy. Proto je třeba výpočtové vzorce vždy upravit s ohledem na požadavky každé firmy.

Deník

Slouží pro vytištění účetních zápisů. Zápisy jsou členěny chronologicky podle účetních období, seskupeny podle jednotlivých dokladů. Můžete zobrazit konto dokladu, celkovou částku dokladu a zároveň obě konta (Má dáti, Dal) a částku jednotlivých zápisů. Pokud vás nezajímají jednotlivé účetní zápisy, můžete si nechat zobrazit jen obecné informace o dokladech výběrem Možnosti tisku (v dialogu Tisk): Zobrazit jen doklady.

Nejčastější použití tiskového formuláře je pro zkontrolování účetních zápisů ihned po zaúčtování

Hlavní kniha

Slouží pro vytištění hlavní knihy.

Před tiskem nebo zobrazením náhledu můžete v dialogu Možnosti Hlavní knihy nastavit:
Konto: zobrazit obrat, zůstatek konkrétního konta (lze např. skupinu, typ či jen syntetiku: 221, 311 apod.)
Období do: konkrétní měsíc, do Otevření  nebo Uzavření účtu.
Středisko: zobrazit stav jen pro určité středisko nebo skupinu středisek (zadáním Praha* získáte výsledek pro střediska, která začínají na Praha: Praha jih, Praha západ apod.)
Zakázka: zobrazit stav pro určitou zakázku nebo skupinu zakázek (podobně jako pro středisko)
Zobrazit podskupiny
Seskupit konta

Měna: Koruny - pokud vyberete tisk v korunách hlavní kniha se vytiskne pouze v českých korunách. Měna - pokud vyberete tisk v měně hlavní kniha se vytiskne ve všech měnách nebo ve vybrané měně (upozornění: tisk v měně není rozdělen podle jednolivých měn, pokud tisknete více měn společně na jednom kontu bude jejich obrat v různých měnách sečten.)

Zaškrtnutím volby Zobr. Jednotlivé zápisy můžete zobrazit či vytisknout Položkovou hlavní knihu, pokud necháte tuto volbu nezaškrtnutou tisknete Obratovou hlavní knihu.

Položková hlavní kniha: pohled na jednotlivé účetní zápisy z hlediska kont a období. Jsou zobrazeny součty za jednotlivá období.

Obratová hlavní kniha: pohled na součty kont jednotlivých období.

V tiskových výstupech lze nastavit tisk Popisu 2 u Konta (Účetnictví | Účetní Rozvrh - Konto - Popis 2).

Toho lze využít například pro cizojazyčný popis.

Předkontace

Slouží pro vytištění předkontací k prvotním dokladům tzv. košilky. Zobrazením tiskového formuláře můžete překontrolovat, zda jsou správně vyplněny obě strany kont.

Tiskne se zpravidla ihned po zaúčtování dokladů pokud zaškrtnete v položku Zobrazit právě zaúčtované doklady můžete předkontace v rozsahu tisku Podle filtru tabulky. Jednotlivé předkontace pak odstřihnete a připojíte k prvotním dokladům.

Obratová a zůstatková předvaha

Slouží pro vytištění předvahy, rozvahy či výsledovky pro zkontrolování obratů a zůstatků účetní knihy pohled na součty, nikoliv na doklady.

Po nastavení dialogu Tisk a klepnutí na tlačítko OK se zobrazí dialog Možnosti předvahy, rozvahy a výsledovky.

Měna: Koruny - pokud vyberete tisk v korunách hlavní kniha se vytiskne pouze v českých korunách. Měna - pokud vyberete tisk v měně hlavní kniha se vytiskne ve všech měnách nebo ve vybrané měně (upozornění: tisk v měně není rozdělen podle jednolivých měn, pokud tisknete více měn společně na jednom kontu bude jejich obrat v různých měnách sečten.)

Klepnutím na tlačítko OK bude zobrazen či vytištěn vybraný tiskový formulář podle vašich požadavků pokud jste nastavovali nějaká kritéria, zobrazí se v záhlaví formuláře (vaše kontrola).

Klepnutím na tlačítko Storno bude dialog uzavřen tak se vrátíte zpět do dialogu Tisk, kde můžete svou volbu upravit.

V tiskových výstupech lze nastavit tisk Popisu 2 u Konta (Účetnictví | Účetní Rozvrh - Konto - Popis 2).

Toho lze využít například pro cizojazyčný popis.

Navíc: U tiskového formuláře Obratová a zůstatková předvaha lze zvolit Období Od.

Důležité upozornění : Pokud zvolíte Období od jiné než otevření účtu, nebudou v tiskovém výstupu správně zobrazeny počáteční zůstatky a roční obrat (nebo zůstatek) nebude souhlasit se skutečností. Tiskový formulář zobrazí pouze obraty uskutečněné v zadaném rozmezí období od-do!

Přiznání k DPH

Slouží pro vytištění formuláře Přiznání k DPH pro Finanční úřad. Před jeho vytištěním můžete nastavit (kromě možností popsaných u Tiskového formuláře Zdanitelná plnění):

  • pro jaký finanční úřad se přiznání podává
  • kdo ho podává a kdo je odpovědnou osobou za vyplnění
  • zvolit měsíční nebo čtvrtletní přiznání
  • odeslat přiznání pomocí Portálu veřejné správy
  • vytvořit xml soubor prostřednictvím stránek Ministerstva financí ČR
  • exportovat přiznání do souboru PDF
  • zvolit přiznání řádné, opravné nebo dodatečné 

Dodatečné přiznání k DPH

Po zvolení typu přiznání dodatečné v A. oddíle přiznání k DPH se provede automatický výpočet dodatečného přiznání za zvolené období. Vypočtené údaje je možné zkontrolovat, případně upravit v B. oddíle. Vytvořené dodatečné přiznání lze také vyexportovat do xml pro potřeby elektronického podání (nebo přímo odeslat prostřednictvím doplňku elektronická podání). 

Definitivní podoba přiznání k DPH (řádného i dodatečného) se ukládá vždy až po stisku tlačítka OK. Pokud zvolíte Storno, k uložení údajů nedojde! Tato archivace údajů odeslaných na finanční úřad je důležitá pro výpočet vypořádacího koeficientu v posledním zdaňovacím období roku. Proto vždy ukládejte hodnoty při podání přiznání.

Po uložení dodatečného přiznání již NEUKLÁDEJTE řádné přiznání stejného období!! Došlo by k chybě při výpočtu vypořádacího koeficientu. 

Tisk záznamové povinnosti je možný pouze za celé zdaňovací období, nikoli po jednotlivých vytvořených přiznáních.

Tipy:

Pokud chcete vytisknout data do formuláře z FÚ, pak si zobrazte formulář v náhledu před tiskem a nastavte volbu Tisknout jen data ve vlastnostech stránky (menu Soubor | Vzhled stránky...) a do tiskárny vložte originální formulář.

Nezapomínejte, že podklady pro DPH se berou z prvotních dokladů!

Klepnutím na tlačítko Kontrola plnění... můžete provést jednoduchou kontrolu na vypočtené částky DPH na dokladu podle sazby a kontrolu "nesmyslných" vyplnění typů zdanitelných plnění (např. pokud u typu "mezinárodní přeprava" je vyplněná sazba DPH apod.). 

Na kartě B. oddíl můžete hodnoty jednotlivých polí formuláře upravit, pokud z nějakého důvodu částky nesouhlasí. Mějte ovšem na paměti, že se tyto hodnoty neopraví v systému, pouze na tiskovém výstupu a tato změna se neukládá. Pokud provádíte změny, pak je potřeba je provést i v datech. Lze toho však využít např. při podání Opravného přiznání - formulář je vyplňován ručně, podklady si uživatel musí zajistit sám.

Rozvaha 2004

Slouží pro vytištění výkazu Rozvaha pro finanční úřad (obsahuje hlavičku). Můžete vytisknout rozvahu ve zkráceném nebo plném rozsahu výběrem požadované Možnosti v dialogu Tisk. Vzorce jsou určeny v Definované sestavě.

Zkontrolujte, zda konta se kterými se v sestavě pracuje souhlasí s konty, která používáte v rozvrhu (rozvrh můžete vytisknout TF Účetní rozvrh)!

Saldokonta

Slouží k tisku saldokont

Seznam knih a číselných řad 

Tento tiskový formulář tiskne seznam knih účetních dokladů se seznamem povolených dokladů a jejich číselných řad.

Souhrnné hlášení k DPH

Tiskne souhrnná hlášení k DPH pro Finanční úřad.

Účetní doklad

Slouží pro tisk dokladů zapsaných přímo do deníku (doklad uzávěrky apod).

Účetní rozvrh

Slouží pro vytištění v rozsahu, který můžete nastavit sami: tisknout typ, skupinu, konta nebo jen typ a konta případně další výběrem požadované možnosti ze seznamu.

Uskutečněná plnění nezdanitelná

TF nabízí přehledy plnění, která nejsou zdanitelná, ze všech modulů Varia. V dialogu tohoto TF můžete současně nastavit možnosti zdanitelného plnění pro celý systém.

Výkaz pro Intrastat

Výkaz pro statistické zpracování obchodu mezi členskými státy EU.

Výkaz zisků a ztrát 2004

Slouží pro vytištění výkazu pro Finanční úřad (obsahuje hlavičku). Vzorce jsou určeny v Definované sestavě. Zkontrolujte, zda konta se kterými se v sestavě pracuje souhlasí s konty, která používáte v rozvrhu (rozvrh můžete vytisknout TF Účetní rozvrh)!

Zdanitelná plnění

Slouží jako podklad pro přiznání DPH můžete tisknout včetně jednotlivých dokladů (jednotlivá plnění), vysčítané za jednotlivé knihy (součet za knihy) nebo vysčítané podle jednotlivých plnění (součet za plnění). Po nastavení požadované možnosti a potvrzení dialogu Tisk se zobrazí dialog Zdanitelná plnění.

Podklady pro DPH se načítají z prvotních dokladů! U každé položky dokladu je definována sazba DPH, částka DPH a typ zdanitelného plnění (pokud chcete zkontrolovat, ze kterých dokladů a jaká částka má vliv na toto přiznání, nastavte v dialogu Tisk možnost: jednotlivá plnění). 

Můžete ovlivnit jen zařazení prvotního dokladu do období: 

tisk podle zdanitelného plnění: doklad se datumově zařadí do období podle vyplněného data zdanitelného plnění - bez ohledu na to, zda je doklad zaúčtován, nebo nikoliv - jakmile má datum zdanitelného plnění z období, pro které provádíte tisk, pak se v přehledu zobrazí.

tisk podle účetního období: doklad se datumově zařadí do období podle období, do kterého byl zaúčtován - v přehledu pro DPH se zobrazí jen zaúčtované doklady a období odpovídá účetnímu. Toho lze využít např. pokud vám přicházejí doklady pozdě a nelze je již využít do DPH podle zdanitelného plnění, ale můžete je dát do DPH až v období následujícím. To pak doklad účtujete nikoliv do období podle data zdanitelného plnění, ale do vybraného období (viz. Průvodce zaúčtováním dokladů)

Po klepnutí na tlačítko OK bude zobrazen či vytištěn přehled zdanitelných plnění podle vašich nastavení.

Klepnutím na tlačítko Storno bude dialog uzavřen. Tak se vrátíte zpět do dialogu Tisk, kde můžete svou volbu upravit.

Zdanitelná plnění EU

TF slouží pro získání zdanitelných plnění uskutečněných plátci registrovanými v jiných státech EU.

Zdanitelná plnění sazby DPH

TF použijte pro kontrolu sazeb DPH použitých u zdanitelných plnění.

 

Tiskové sestavy

 

Cash Flow

Definovaná sestava Cash Flow.

Cash Flow v Kč

Definovaná sestava Cash Flow v Kč

Deník po dokladech

Slouží pro vytištění zaúčtovaných dokladů můžete zobrazit obecné údaje dokladu číslo, firmu, konto dokladu, celkovou částku a období, do kterého je doklad zaúčtován.

 

Deník událostí

Zobrazuje seznam událostí zaznamenaných do deníku .

Předkontace

Sestava umožňuje najednou zobrazit předkontace všech knih pro tisk a analýzu.

Předkontace DPH

Sestava umožňuje najednou zobrazit předkontace pro zdanitelná plnění všech knih pro tisk a analýzu.

Příklad

Ukázka použití vzorců definované sestavy

Rozvaha 2004

Definovaná sestava Rozvaha 2004

Rozvaha 2004 pro neziskové organizace

Definovaná sestava Rozvaha 2004 pro neziskové organizace.

Rozvaha 2004 ve zjednodušeném rozsahu

Definovaná sestava Rozvaha 2004 ve zjednodušeném rozsahu.

Účetní deník

Slouží pro vytištění účetních zápisů. Můžete zobrazit obecné údaje o dokladu např. číslo dokladu, firmu, konto dokladu, celkovou částku a období, do kterého je doklad zaúčtován a také údaje k jednotlivých zápisům: obě konta, střediska, částky.

Účetní kniha

Soustava zobrazuje jednotlivé pohyby z pohledu účtů.

Účetní rozvrh

Tisk pro analytické účely.

Výkaz zisků a ztrát 2004

Definovaná sestava Výkaz zisků a ztrát 2004

Výkaz zisků a ztrát 2004 pro neziskové organizace

Definovaná sestava Výkaz zisků a ztrát 2004 pro neziskové organizace.

Výkaz zisků a ztrát 2004 ve zjednodušeném rozsahu

Definovaná sestava Výkaz zisků a ztrát 2004 ve zjednodušeném rozsahu.