Tiskové výstupy agendy Personalistika

 

Agenda Personalistika má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor | Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Další údaje

Přehled dalších údajů z dialogu Pracovník/karta Personální/tabulka Další údaje.
Po zadání názvu skupiny dalších údajů do parametru, se zobrazí přehled těchto údajů za jednotlivé pracovníky.

 

ELDP - roční

Zahrnuje všechny typy pracovních poměrů kromě DPP a PZ (příležitostné zaměstnání), které nezakládají účast na sociálním pojištění. Zobrazuje přehled údajů pro všechny pracovníky pouze pro zadaný rok.

Údaje je možné exportovat do doplňku pro Elektronická podání a pro hromadný sběr též do MS Excel.
Volba datumů ukončení od - do obsahuje možnost zadat datumy ukončení z minulého roku. Tím je umožněno vybrat k tisku evidenční listy zaměstnanců čerpajících dávky nemocenského pojištění v ochrané lhůtě při ukončení pracovního poměru v minulém roce.

Ty kalendářní měsíce trvání výdělečné činnosti, které se nepovažují ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., za dobu důchodového pojištění, se zobrazují v polích ELDP 1, 2, 3 - 12 písmenem X. Místo uvádění dvanácti X se vyznačí X v posledním třináctém prostoru označeném 1-12. Třináctý prostor bude využíván výlučně v případech, kdy po celý kalendářní rok nepřichází v úvahu zápočet ani jednoho dne pojištění. Podle zkušeností s elektronickým odesíláním ELDP je naproti tomu v případě, že pracovní poměr skončí dříve než k 31.12. roku, ve kterém není započten ani jeden den, nutné označit písmenem X jednotlivá pole 1, 2, 3 - 12 a nikoliv pole 1-12. Nové vydání TF ELDP - roční tento požadavek splňuje. 
 

V dialogu Možnosti je umožněn výběr pracovních poměrů:

  • Ukončené - s možností zadat datum ukončení od a do - použití v průběhu roku.
  • Neukončené - s možností zadat datum, ke kterému jsou prac. poměry neukončené - např. do 31.12.2005 pro tisk všech ročních ELDP za minulý rok.

Výběr zužuje výběr zaměstnanců podle zvoleného rozsahu tisku z dialogu Tisk (aktuální záznam, všechny záznamy). Tyto záznamy se vždy berou jen z knihy, v níž právě tisknete. Proto je možné rozlišit požadované pracovníky přeřazením do jiné knihy (např. Personalistika-uk.PP). U zahraničních adres se do pole PSČ tiskne číselný kód státu. Zahraniční PSČ (Post Code) se přidává za název obce.

 

Z Varia tiskový formulář čerpá následující údaje:

Titul, jméno – Personalistika, dialog Pracovník, karta Obecné.

Poslední příjmení – Personalistika, dialog Pracovník, karta Obecné.

Rodné číslo – Personalistika, dialog Pracovník, karta Personální.

Rodné příjmení – Personalistika, dialog Pracovník, karta Personální.

Místo narození – Personalistika, dialog Pracovník, karta Personální.

Adresa – Personalistika, dialog Pracovník, karta Obecné.

Název organizace – Nástroje|Možnosti|Naše firma.

Doba účasti na pojištění – Personalistika, dialog Pracovní poměr, tabulka Vyřazení pro volbu
ZVS, Civilní služba, PPM.

Rodné číslo – Personalistika, dialog Pracovník, karta Personální.

Datum narození – Personalistika, dialog Pracovník, karta Personální.

Rodné příjmení – Personalistika, dialog Pracovník, karta Personální.

Výdělečná činnost od – do – Personalistika, dialog Pracovní poměr, karta Obecné, Datum nástupu, Datum ukončení.

 

Pro každý zpracovávaný rok vyhodnotí ve sloupci Dny součet kalendářních dnů účasti na sociálním pojištění. Ve sloupcích 1, 2, 3 …. 12 se zobrazí  X, pokud pracovník v tomto měsíci není pojištěn. Pokud není pojištěn v žádném z měsíců, zobrazí se X ve sloupci 1-12. Ve sloupci Vyloučené doby se zobrazuje součet dnů ze mzdových složek PPM, OČR, Nemoc, ZVS, Civilní služba a Vojenské cvičení. Ve sloupci Vyměřovací základ je součet částek vyměřovacích základů sociálního pojištění. Do sloupce Doby odeč. po d. věku se sčítají dny, ze mzdových složek, které mají nastavenu vlastnost Bez příjmu nebo jsou Vyloučenými dobami pro osoby, které dovršily důchodový věk. Těmto pracovníkům je nutné v dialogu Pracovník na kartě Personální zadat v tabulce Další údaje datum do volby Nárok na starobní důchod. Pokud se vyplní také volba Nástup na starobní důchod nebo se ve volbě Důchody zadá Plný invalidní důchod, pak se Doby odeč. po d. věku nevyhodnocují.

 

Poznámka 1
Pro potřeby tohoto TF je možné rozšířit v dialogu Nastavení na kartě Prac. poměry nabídku pracovních poměrů (PZ - příležitostné zaměstnání, NV - nepravidelná výpomoc, CD- členové družstev) s příslušným nastavením jejich vlivu na zdravotní a sociální pojištění.

Poznámka 2
Ze zpracování evidenčních listů byly vyloučeny záznamy se zadaným polem Starobní důchod Nástup. Tyto záznamy tedy již není nutné před tiskem ELDP ze zpracování odstraňovat filtrem.

 

----*Aktuální zásady pro vyplňování ELDP naleznete v rubrice Uživatelé/Aktuality/Novinky*--- (vpravo zvolte z nabídky pole Zobrazit dokumenty k verzi: 11 a potvrďte tlačítkem OK).

 

Evidenční stav

Přehled pracovníků v evidenčním stavu k aktuálnímu dni.Pokud se nezadá parametr, zobrazí se přehled všech aktivních pracovních poměrů. Pokud se do parametru zadá důvod mimoevidenčního stavu (např. ZVS, PPM, DMD, Civilní služba) z tabulky Vyřazení, zobrazí přehled pracovníků s tímto důvodem vyřazení.

 

Evidenční stav - od - do

Přehled evidovaných zaměstnanců v zadaném intervalu od - do. Členění na střediska podle typu poměru.

 

Hromadné oznámení

Tisk hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně.
Při spuštění tiskového formuláře se zadá kód pojišťovny, pro kterou chcete hromadné oznámení tisknout a datum od a do podle období, pro které chcete vybrat záznamy. V záhlaví formuláře se zobrazí období a rok, které je právě aktuální v agendě Mzdy. Máte možnost volby kódování exportního souboru - Win 1250 a Latin2. Řazení záznamů v exportním souboru bylo upraveno tak, že kódy jednoho zaměstnance jsou řazeny podle data změny a dále podle pořadí zadání.

 

Nástupy

Přehled nástupů do pracovního poměru za zadané datum od a do.

 

Nemocenské pojištění (do 2008)

Tento TF tiskne přihlášku (odhlášku, opravu nebo změnu a hromadný sběr) k nemocenskému pojištění. Údaje je možné exportovat do doplňku pro Elektronická podání a pro hromadný sběr také do MS Excel.

 

Nemocenské pojištění

TF tiskne Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) platné od roku 2009. Údaje je možné exportovat do doplňku pro Elektronická podání.

 

Odhláška zaměstnance

Odhláška zaměstnance z pojištění. Čtěte dokument Napoveda_mzdy.doc na instalačním CD.

 

Odhláška zaměstnance B

Potvrzení odhlášky zaměstnance. Čtěte dokument Napoveda_mzdy.doc na instalačním CD.

Osobní karta

Podrobné údaje o zaměstnanci – jméno, adresa, rodné číslo, mzdové složky atd.

 

Personalistika

Obecné údaje o zaměstnancích – jméno, adresa, rodné číslo.

 

Potvrzení o příjmu – čtvrtletí

Prokazatelné příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za poslední čtvrtletí - pro dávky SSP.

 

Potvrzení o příjmu – roční

Prokazatelné příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za kalendářní rok - pro dávky SSP (každý zaměstnanec na nové stránce).

 

Potvrzení o příjmu – roční - souhrn

TF umožní vytisknout více zaměstnanců na stránku (na rozdíl od TF Potvrzení o příjmu - roční, kde je každý zaměstnanec na nové stránce).
TF se tiskne v období 12 příslušného roku a je podkladem pro vyplnění originálního formuláře Doklad o výši ročního příjmu, který slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávku přídavek na dítě v období od 1. října 2009 do 30. září 2010, je rok 2008, od 1. října 2010 do 30. září 2011 je rok 2009 atd.

Při tisku si uživatel v dialogu Možnosti může zvolit, zda chce tisknout TF Se zúčtováním daně nebo Bez zúčtování daně. TF lze tisknout na Aktuální záznam, Všechny zobrazené záznamy nebo Bez omezení (tiskne se seznam vybraných na jednu stránku).
 

 

Potvrzení o příjmu - vedlejší činnost

Potvrzení o době trvání zaměstnání, o výši vyměřovacích základů pro sociální pojištění (posouzení vedlejší samostatné výdělečné činnosti).

 

Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 14)

Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň. Před zobrazením tisku je možné do dialogu zadat hodnoty, které nelze čerpat z mezd. Tzn., že: 

1. Příjmy, které byly ve mzdách zúčtované, ale nebyly do 31.1. následujícího roku vyplacené. Další parametr je sražené pojistné a záloha na daň

2. Doplatky příjmů zúčtovaných v minulých zdaňovacích obdobích. Další parametr je sražené pojistné a záloha na daň

V případě, že jsou všechny zúčtované příjmy řádně vyplacené, dialog se nevyplňuje. V tom případě je možné tisknout s libovolným rozsahem tisku. Za předpokladu, že některé příjmy nebyly řádně vyplaceny, tiskne se s rozsahem tisku Aktuální záznam a nevyplacené částky se zadají do dialogu individuálně pro jednotlivé zaměstnance.

  • V tiskovém formuláři se v textu řádku č. 2 automaticky doplní aktuální rok (resp. rok následující po roce, za který se potvrzení vystavuje). Rok tedy není nutné doplňovat ručně.
  • V sekci 13 - 15 se zobrazují záznamy z dialogu Pracovník z karty Rodina platné pro aktuální rok. Je tedy možné zadávat nové záznamy platné od následujícího roku, aniž by se v potvrzení projevily. Záznamy s platností přes více let není nutné (stejně jako dříve) ukončovat ve sloupci Do.
  • V dolní části formuláře se nově zobrazuje číslo vzoru (nyní vzor č. 14), podle kterého je tiskový formulář připraven.


 

Potvrzení o zdanitelných příjmech - SQL

Potvrzení o zdanitelných příjmech za aktuální rok.

 

Předstihové řízení

Tiskový formulář Předstihové řízení zobrazuje pro zadaný rok přehled pracovníků, kteří mají v daném roce nárok na starobní důchod. TF čerpá údaje z karty Personální dialogu Pracovník. Správné fungování tohoto TF předpokládá
zadávání pole Rodné číslo a vyplnění karty Rodina.

 

Přehled souhrnných údajů - cizinci

Umožňuje tisk podkladu přílohy č. 2 tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Zobrazuje Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Pro účely tohoto tisku se vybírají všichni zaměstnanci se zdanitelným příjmem v aktuálním roce, který mají v dialogu Pracovník v sekci Adresa v poli Stát jinou hodnotu než Česká republika.

 Přehled souhrnných údajů - cizinci (změny 2007)
Změny v legislativě iniciovaly vypuštění sloupce 16 Úhrn zdanitelných mezd, změněn byl také obsah současného sloupce č. 16, který nyní zobrazuje úhrn sražených záloh na daň po slevě. V přechozí verzi se zobrazovala záloha na daň před případnou slevou. Dále jsou zahrnovány také příjmy podle §6, z nichž je daň vybírána srážkou, a pojistné a daň z těchto příjmů, které se dříve nezahrnovaly. 

Přihláška zaměstnance

Přihláška zaměstnance k pojištění. Čtěte dokument Napoveda_mzdy.doc na instalačním CD.

Přihláška zaměstnance B

Potvrzení přihlášky zaměstnance. Čtěte dokument Napoveda_mzdy.doc na instalačním CD.

 

Příslušnost ke ZP

Aktuální zdravotní pojišťovna je načtena z dialogu Pracovník, karty Personální, z údaje Zdravotní pojišťovna. Pokud pracovník mění ZP je možné předchozí zdravotní pojišťovnu zadat v dialogu Pracovník na kartě Personální do tabulky Další údaje, kde se vybere e seznamu nabídka Předchozí zdravotní pojišťovny. Do tabulky se vyplní název pojišťovny a datum přihlášení a odhlášení. Tato informace se také v tiskovém formuláři zobrazí. Před změnou zdravotní pojišťovny na kartě Personální je možné zadat v tabulce Další údaje po výběru Hromadné oznámení kód pro ukončení pojištění a zahájení pojištění a vytisknout Hromadné oznámení ZP pro starou pojišťovnu. Po změně ZP je možné vytisknout Hromadné oznámení ZP pro novou pojišťovnu.

 

Ukončení

Přehled ukončení pracovního poměru za zadané datum od a do.

 

Výpočet daně z příjmu

Formulář zobrazuje vypočtenou daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za příslušné zdaňovací období.  TF zobrazuje hodnoty pro období, které je právě otevřené v agendě Mzdy.

 

Výpočet daně z příjmu - SQL

Rekapituluje výpočet ročního zůčtování daně z příjmu v aktuálním roce. Pro uživatele kategorie Varia SQL je určena verze TF označená Výpočet daně z příjmu - SQL, která výrazně zrychluje zpracování tohoto TF při velkém objemu dat na SQL serveru.

 

Zápočtový list

Formulář Zápočtový list vytiskne potřebné údaje pro dalšího zaměstnavatele u zaměstnance, který ukončil pracovní poměr. Tiskne se pro pracovní poměry ukončené v aktuálním roce. Předchozí neschopnosti lze zadat v dialogu Pracovník na kartě Personální v tabulce Předchozí neschopnosti pod skupinou Předchozí neschopnosti. Tabulka Srážky odpovídá údajům na kartě Platby v dialogu Pracovní poměr.

Funkce (profese) se bere z pole Funkce v dialogu Pracovní poměr. Dosažená kvalifikace se bere z tabulky Další údaje pod názvem Dosažená kvalifikace na kartě Personální dialogu Pracovník.

 

Zápočtový list - potrzení výdělku

Potvrzení o průměrném výdělku vydávané na žádost zaměstnance při ukončení zaměstnání. Tento TF je určen pro úřad práce a slouží jako Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti dle § 313 odst.2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Nahrazuje dosud užívaný (stejnojmenný) TF.

Postup vyplnění:

1. Ukončete Pracovní poměr k požadovanému datu a spusťte tisk na Radio button - Přepínač Aktuální záznam.

Dialog Možnosti zápočtového listu - potvrzení

2. Vyplňte pole Oprávněná osoba, funkce (tzn. osobu, která je oprávněná podepisovat tento TF. Při zadání bude tento údaj uložen a bude se nabízet při dalších zpracováních a ve všech firmách).

3. V dialogu Doba důchodového pojištění se dotáhne datum zaměstnání od/do. Na uživateli je, aby vyplnil dobu důchodového pojištění do polí Datum od a Datum do dle skutečnosti.

4. V dialogu Výpočet průměrného výdělku se doplní údaje z vytvořených mezd. V případě, že zaměstnanec skončil pracovní poměr např. ve zkušební době, je třeba ručně doplnit Pravděpodobný průměr a zatrhnout, že se jedná o pravděpodobný průměr. Případně doplnit, zda zaměstnanec uplatňuje Slevu na dani dle §35ba.

5. V dialogu Vyberte důvod ukončení zaměstnání zatrhněte příslušné pole. Nebude-li žádné pole zatržené, na TF se zobrazí, že zaměstnání Nebylo skončeno... z některého z níže uvedených důvodů. 

 

Tiskové sestavy

Pro agendu Personalistika jsou předdefinovány následující sestavy:

 

Personalistika

Přehled pracovníků.

 

Pracovníci a platby

Zobrazuje měsíční platby zaměstnanců z dialogu Pracovní poměr na kartě Platby.

 

Pracovníci a prac. poměry

Přehled zaměstnanců a jejich pracovních poměrů.

 

Pracovníci a průměry

Přehled průměrů u jednotlivých zaměstnanců s částkami náhrady.

 

Pracovníci a průměry – odměny

Přehled pracovníků a jejich průměrů v jednotlivých pracovních poměrech se zobrazením podílů dlouhodobých odměn.

 

Pracovníci a předkontace

Předkontace z dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví pro mzdové složky u zaměstnance.

 

Pracovníci a rodina

Přehled rodinných příslušníků zaměstnance se zobrazením jejich odpočtů.

 

Pracovníci a výchozí složky

Zobrazení měsíčních složek mezd zaměstnanců + částky mzdy.

 

Přepočet průměrů 2000/2001

Zobrazí a vytiskne Pracovní poměr, Průměr, Koeficient a  Nový průměr.

 

Příchody od - do

Přehled pracovních poměrů s datumem nástupu od - do.