Tiskové výstupy agendy Peněžní deník

 

Agenda Peněžní deník má předdefinované následující tiskové formuláře a sestavy,
které můžete zobrazit volbou menu Soubor|Tisk:

 

Tiskové formuláře

 

Daňová evidence po reformě 

Používejte od roku 2008. Pro minulé období použijte stávající TF.

 

Daňová evidence

Slouží k tisku příjmů a výdajů.

 

Peněžní deník

Tisk klasického peněžního deníku. 

Je určen pro vedení jednoduchého účetnictví i daňové evidence. Rozdíl je v zaznamenávání nepeněžních operací, které se dříve do peněžního deníku nezapisovaly a TF s nimi nepočítal. Položky vstupující do daňové evidence prostřednictvím interních dokladů se proto v peněžním deníku zobrazovaly chybně (s opačným znaménkem). 

Postup při zadávání dokladů:

Při zadávání prvotních dokladů (pokladna, banka) se částka zapisuje vždy kladně, systém podle typu dokladu pozná, zda-li se jedná o příjem či výdej. Účtování nepeněžních operací (např.odpisy) je třeba provádět pomocí interních dokladů, kde se částka zadává při příjmu plusem a při výdeji minusem.

 

Peněžní deník (zkrácený)

Tisk klasického peněžního deníku ve zjednodušené formě.

 

Přiznání k DPH

Tisk standardního formuláře.

 

Rekapitulace kont

Vytiskne strukturovaný pohled na příjmy za syntetiky, analytiky, konta s vzhledem k období. Možné zobrazit souhrnné částky nebo jednotlivé zápisy.

Pro účtování v daňové evidenci se používá samostatná agenda Peněžní deník. Tuto agendu zobrazíte přes Nástroje - Možnosti - Moduly - Účetnictví - agenda Účetnictví - Možnosti - karta Účetnictví, kde zatrhnete volbu Účetnictví - Daňová evidence a stisknete tlačítko OK.

 

Seznam knih

Tisk seznamu všech založených knih, nastavení číselných řad.

 

Souhrnné hlášení k DPH

Tisk souhrnných hlášení k DPH pro FÚ.

 

Uskutečněná plnění nezdanitelná

Tiskne přehledy plnění, která nejsou zdanitelná, ze všech modulů VARIA. Dialog k tomuto formuláři současně nastavuje možnosti zdanitelného plnění pro celý systém.

 

Výkaz o majetku a závazcích

TF je upraven tak, aby odpovídal požadavkům přílohy DPFO.

Částka "na začátku období" se počítá vždy k začátku zadaného dne v poli "Datum od:". Nezapočítávají se sem tedy pohyby daného dne, ale částka odpovídá konečnému zůstatku dne předchozího. Nedochází tak ke zkreslení na přelomu roku, kdy na sebe výkazy musí navazovat (údaj "na konci období" v minulém roce = údaj "na začátku období" v následujícím roce).

 U dlouhodobého majetku se do výpočtu zahrnují provedené daňové odpisy, tzn.ty, které mají zatržítko v poli "Odepsáno". Podmínkou správného výpočtu výkazu je proto vytvořený a aktuální odpisový plán. V případě, že odpisový plán vůbec neexistuje, bere se v úvahu pouze vstupní cena a to na začátku i na konci sledovaného období. Majetek se považuje za vyřazený k datu vyplněnému na kartě Obecné, i když není zatržítko v poli "Vyřazeno".

Výkaz je primárně určen pro potřeby daňového přiznání FO. Pokud ho budete využívat jako pomocný přehled v průběhu roku s použitím různého časového rozpětí, je třeba mít na paměti skutečnost uvedenou v prvním odstavci - pohyby ve dni uvedeném v poli "Od" se projeví až v počátečním stavu následujícího dne.

 

Výkaz pro Intrastat

Výkaz pro statistické zpracování obchodu mezi členskými zeměmi EU.

 

Výkaz příjmů a výdajů po reformě

Používejte od roku 2008. Pro minulé období použijte stávající TF.

 

Výkaz příjmů a výdajů

Kriteria tiskového formuláře Výkaz příjmů a výdajů v daňové evidenci obsahuje možnost tisku pro vybrané středisko.

Při zaúčtování dokladů se do deníku přebírá údaj Středisko dokladu, pokud není vyplněno středisko v položce dokladu.

 

Zdanitelná plnění

Tisk záznamní povinnosti k Přiznání k DPH.

 

Zdanitelná plnění sazby DPH

Kontroluje sazby DPH použitých u zdanitelných plnění.

 

 

Tiskové sestavy

 

Peněžní deník

Slouží pro vytištění po položkách zaúčtovaných dokladů. Můžete zobrazit obecné údaje dokladu číslo, firmu, konto dokladu, syntetiku, analytiku, celkovou částku a období, do kterého je doklad zaúčtován.

 - tisk záznamní povinnosti k Přiznání k DPH

Přehled kont

Slouží pro vytištění účetního rozvrhu, přehledu kont v daňové evidenci.