Vytvoření měsíčních mzdových složek

 

K vytvoření měsíčních mezd se přistupuje po kontrole nastavení roku a měsíce v dialogu Nastavení.

Pro vytvoření měsíčních mezd se používá volba menu Mzdy|Vytvoření mezd, která otevře Průvodce vytvořením mezd.

 

  • V prvním kroku průvodce vyberte knihu, ze které se mají nabízet pracovní poměry ke zpracování. V seznamu se objeví všechny pracovní poměry, které mají pro právě zpracovávané období vytvořeny výchozí složky v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení. Pokud chcete zahrnout také ukončené pracovní poměry, zatrhněte volbu Zahrnout i ukončené poměry. Klepnutím na jednotlivé pracovní poměry vyberte, které poměry chcete zpracovávat, a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 

  • V dalším kroku určete, zda se zpracovávané poměry mají postupně zobrazovat, nebo zda se mzdové složky vytvoří bez jejich zobrazení. První případ se používá, pokud není nutné zadávat nové složky s měsíční platností nebo absence apod. Pokud se zpracovávané poměry budou zobrazovat, je možné zatrhnout volbu Zobrazit detail hodinové mzdy. Tím se pro pracovní poměry s hodinovou mzdou zobrazí dialog, ve kterém je možné hromadně přidávat a upravovat mzdové složky.

Zatrhnutím volby Vytvořit mzdovou složku pro roční zúčtování daně se každému pracovníkovi do měsíčních složek vytvoří složka, která slouží pro zadání nebo vytvoření ročního zúčtování daně. Zatrhnutím volby Provést výpočet výsledných mzdových složek, lze spustit výpočet výsledných mzdových složek automaticky po vytvoření měsíčních složek. To má smysl pouze v případě, že nebudete zadávat žádné další měsíční mzdové složky nebo absence.  Zatržením pole Vytvořit pouze zálohy, je možné vytvořit pouze složky záloh. Tato varianta se používá, pokud se vyplácejí pravidelné zálohy.

  • Poté se zobrazí Deník knihy agendy Mzdy, do které vytváříte měsíční mzdové složky (nelze vytvářet mzdy do jiné knihy agendy Mzdy, než ve které právě pracujete - vytváříte). Zaškrtnutím volby Po vytvoření zobrazit jen nové složky zajistíte, že po vytvoření měsíčních složek všech vybraných poměrů se zobrazí přehled pouze těchto vytvořených složek. Zatržením pole Zobrazit protokol, se při vytváření mezd zobrazí protokol s popisem tvorby mzdových složek.
    Stiskem tlačítka  Dokončit proveďte spuštění vytváření měsíčních mzdových složek. V případě, že jste si v předchozím kroku vybrali zobrazování zpracovávaných poměrů, budou se vám postupně zobrazovat zpracovávané poměry a vy můžete provést změny nebo doplnění měsíčních mzdových složek. Obdobně můžete provádět změny nebo doplnění vytvořených složek po uzavření průvodce, a to poklepáním na sloupec Pracovní poměr v přehledu vytvořených mzdových složek v tabulce agendy Mzdy nebo pomocí ikony Otevřít záznam na panelu nástrojů nebo volbou menu Soubory|Otevřít.