Vybrat uložené Přiznání k DPH

Pokud opakovaně spustíte Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH, uložená přiznání naleznete v nabídce pole Vybrat uložené. Tzn., že přiznání už bylo vytištěno, případně exportováno a je uložené v systému.

Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH

Jestliže vyberete uložené, například Řádné přiznání (201001) a klepnete na tlačítko Další>, mohou nastat dvě události:
 

1. Uložené přiznání je beze změn. Nebudete jej měnit, postupujete dále tlačítkem Pokračovat> k tisku (pro opakování tisku přiznání).
2. Pokud se však v období, které je předmětem přiznání, změnily doklady, dojde znovu k výpočtu odváděné výše DPH. Průvodce po klepnutí na tlačítko Další > zobrazí kartu C.ODDÍL s upozorněním, že uložené Přiznání DPH se liší od aktuálně vypočteného.

 

Dokud nevyberete, co si přejete udělat se zjištěným rozdílem, nelze pokračovat dál.

 

Uložené Přiznání k DPH se liší od aktuálně vypočteného

 

Vyberte jednu z voleb:

Radio button - Přepínač Přepsat uložené přiznání nově vypočtenými hodnotami
Použijte jen v tom případě, že jste první uložené přiznání ještě neodeslali na FÚ. Touto volbou jej přepíšete.
Aktivní tlačítko Uložit přiznání a pokračovat>

 

Radio button - Přepínač Nepřepisovat uložené přiznání, použít původní hodnoty
Vrátí uložené hodnoty z původního přiznání. Hodnoty se neukládají, průvodce je ponechá ve stejném stavu. Použijte tehdy, víte-li o chybách a rozdílech, ale chcete vytisknout původní verzi přiznání. 
Aktivní tlačítko Vrátit uložené hodnoty

 

Radio button - Přepínač Vytvořit Opravné přiznání 
Pokud jste přiznání odeslali na FÚ a není překročena lhůta 25. v měsíci, můžete vytvořit opravné přiznání. Do uložených přiznání v nabídce pole Vybrat uložené přibude typ Opravné přiznání. Bude platné jako poslední odeslané – opravné. Předchozí Řádné přiznání není přepsáno. 
Aktivní tlačítko <Vytvořit Opravné

 

Radio button - Přepínač Vytvořit Dodatečné přiznání
Pokud překročíte lhůtu pro podání opravného přiznání (tj. po 25. v měsíci), použijte Dodatečné přiznání. Uloží přiznání s rozdíly. Do uložených přiznání v nabídce pole Vybrat uložené přibude typ Dodatečné přiznání.
Aktivní tlačítko <Vytvořit Dodatečné

 

Shrnutí: Volby <Vytvořit Opravné přiznání<Vytvořit Dodatečné přiznání vrátí celý proces na úvodní dialog průvodce.

Volby Přepsat uložené přiznání nově vypočtenými hodnotami > a Nepřepisovat uložené přiznání, použít původní hodnoty umožní dokončení průvodce.

K vrácení původních hodnot můžete použít také volbu Vrátit původní hodnoty vpravo dole na kartě C.ODDÍL. Horní nabídka zmizí a bez uložení můžete pokračovat dál (tlačítko Pokračovat>). Exportuje se to, co bylo v původním (řádném) přiznání.
 

Tlačítko <Zpět ruší akci, nic se neuloží a nepřepíše. Vrátíte se zpět až na úvodní dialog průvodce.

 

Pro buňku s hodnotou můžete vyvolat kontextové menu, tzv. místní nabídku. Popis naleznete v dokumentu Dialog TF Přiznání k DPH.
 

Podbarvení polí na kartě C.ODDÍL

Rozdílné hodnoty (mezi vypočteným a uloženým) zjištěné systémem jsou podbarveny žlutě.

Změny vložené ručně uživatelem jsou podbarveny žlutě a odlišeny kursívou.

 

Jestliže budete tisknout některé z předchozích přiznání (ne to úplně poslední existující přiznání), kontroly rozdílů systém neprovádí. Například v seznamu je poslední Opravné a budete tisknout předchozí Řádné, nebudete upozorněni na rozdíly. Opačně ano (pokud je Opravné jako poslední).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty