Možnosti rozvahy – Průvodce přizpůsobením rozvahy

Obsah:

Dialog Možnosti rozvahy

Pro sestavení výkazu Rozvaha slouží vzorce v definované sestavě. Před jejím sestavením je třeba zaktualizovat Účtovou osnovuÚčtový rozvrh (pro aktuální i minulé období). Námi připravené vzorce jsou založeny na obvyklé účetní osnově pro podnikatele. Pokud používáte standardní čísla účtů osnovy pro podnikatele, bude výkaz Rozvaha fungovat tak, jak je námi dodán. Výjimku tvoří několik řádků výkazu, které lze vyplnit pouze na základě analytického členění účtů. Protože analytické členění není standardizováno (každá účetní si sestavuje vlastní účtový rozvrh), je potřeba přizpůsobit vzorce definované sestavy, které vyžadují analytické členění, podle vlastního účtového rozvrhu.

Při prvním tisku rozvahy nebo pro přidání účtů do rozvrhu doporučujeme v agendě Účetnictví použít Průvodce přizpůsobením rozvahy umístěném v dialogu Možnosti rozvahy (obr. 1).

 • Dialog Možnosti rozvahy se otevře při volbě tisku (náhledu) formuláře „Rozvaha YYYY” (Účetnictví/Tisk(Náhled)/Výkazy/Rozvaha 2018).
 • Průvodce přizpůsobením rozvahy obsluhuje rozvahu YYYY CZ (v plném i ve zkráceném rozsahu).

Dialog Možnosti rozvahy

Obrázek 1: Dialog Možnosti rozvahy.

Skupina Obecné

 • Volby „Tisknout”.

Skupina Kritéria

 • Ve skupině jsou umístěné „filtry” středisko a období.
 • Volba „Období” (obr. 2) se zobrazí jen tehdy, je-li to potřeba, tj. pokud omezíte období. Titulky popisují volby omezení minulého účetního období:

Skupina Kritéria v dialogu Možnosti rozvahy

Obrázek 2: Skupina Kritéria v dialogu Možnosti rozvahy.

Skupina Texty

Otevřít definovanou sestavu k rozvaze

 • Otevře definovanou sestavu ke kontrole výsledku nebo pro úpravu vzorce.
 • Viz nápověda Definovaná sestava.

Zobrazit použití účtů v rozvaze

 • Dialog funkce Zobrazit použití účtů v rozvaze (obr. 3).
 • Odkazem Zobrazit použití účtů v rozvaze otevřete tabulku, která zjednodušenou formou zobrazuje účty z rozvrhu a řádky rozvahy, na které vstupuje zůstatek daného účtu.
 • Tento seznam nerozlišuje mezi účty, které vstupují na daný řádek v případě, že mají kladný nebo záporný zůstatek. Účty, u kterých záleží výsledný řádek na kladném/záporném zůstatku, mohou být v seznamu uvedeny duplicitně, aniž by to znamenalo chybu. U ostatních účtů duplicita může ukazovat na chybu v uspořádání rozvahy.

Dialog Čísla účtů v rozvaze

Obrázek 3: Dialog Čísla účtů v rozvaze.

Průvodce přizpůsobením rozvahy

1. V okně možnosti rozvahy (obr. 1) z nabídky pole Tisknout vyberte rozvahu V plném rozsahu nebo Ve zkráceném rozsahu.

2. Kliknutím na odkaz Průvodce přizpůsobením rozvahy otevřete průvodce.

 • Průvodce vyhledá ve vašem rozvrhu syntetické účty, u kterých je potřeba pomocí analytiky určit řádek rozvahy. V každém kroku bude zobrazen jeden syntetický účet a tabulka řádků tohoto účtu v rozvaze.
  • V rozvaze je potřeba přizpůsobit 49 účtů (42 ve zkrácené). Průvodce ale vybere jen ty, které má firma v účetním rozvrhu.
 • V tabulce můžete určit analytické účty pro jednotlivé řádky. V principu se upravují tři oblasti:

Účty majetku

 • V rozvaze se rozlišuje druh majetku na účtech 064, 091 atd.
 • Pro každý řádek s příslušným druhem majetku určíte příslušnou analytiku nebo analytiky.
 • Musíte určit všechny účty nejlépe pomocí „masky” účtu. Například 091 1, 091 2 atp.
 • Pokud máte jen jeden druh majetku, potom stačí uvést syntetický účet na příslušném řádku.

Příklad 1 – máte jen jeden druh majetku, uvedete syntetický účet

 • Na řádku B.II uvedete 095.
 • V tabulce náhledu (obr. 4) vidíte, že zůstatky obou účtů majetku, které máte v rozvrhu (095 777 a 095 977), budou vykázány na řádku B.II.

Průvodce přizpůsobením rozvahy

Obrázek 4: Průvodce přizpůsobením rozvahy.

Příklad 2 – máte dva druhy majetku

 • Na řádku B.I uvedete 095 7 a na řádku B.II 095 9.
 • V tabulce náhledu (obr. 5) vidíte, že zůstatky účtů majetku se přiřadí podle analytického členění na příslušné řádky.

Průvodce přizpůsobením rozvahy

Obrázek 5: Průvodce přizpůsobením rozvahy.

Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a závazky

Určete pouze analytické účty dlouhodobých závazků a pohledávek. Průvodce bude považovat všechny neurčené účty za krátkodobé.

Příklad

 • Na řádku C.II.1. uvedete analytický účet, který používáte pro dlouhodobé pohledávky.
 • V náhledu (obr. 6) vidíte, že zůstatky účtů, které odpovídají zadané masce (311 9), budou vykázány na řádku C.II.1. Dlouhodobé pohledávky a zůstatky všech ostatní účtů 311 půjdou na řádek C.II.2. Krátkodobé pohledávky.

Průvodce přizpůsobením rozvahy

Obrázek 6: Průvodce přizpůsobením rozvahy.

Sekce výdajů a příjmů příštích období

U účtů výdajů a příjmů příštích období je potřeba určit sekci, ve které se mají zobrazit zůstatky. Všechny určené účty se zobrazí v sekci D, ostatní v sekci C. Stačí uvést syntetický účet pro zobrazení v sekci D, nebo nic pro zobrazení v sekci C.

Příklad 1 – chcete uvést příští období v sekci D

 • Syntetický účet uvedete na řádku D (obr. 7).

Průvodce přizpůsobením rozvahy

Obrázek 7: Průvodce přizpůsobením rozvahy.

Příklad 2 – příští období chcete vykázat v sekci C

 • Na řádku D neuvedete nic (obr. 8).

Průvodce přizpůsobením rozvahy

Obrázek 8: Průvodce přizpůsobením rozvahy.

Dokončení průvodce přizpůsobením rozvahy

 • Pomocí jednotlivých kroků projdete všechny účty v rozvrhu, které vyžadují upřesnění.
 • Klepnutím na tlačítko  Dokončit , které se zobrazí v posledním kroku, průvodce vygeneruje vzorce definované sestavy a uloží je.
 • Stávající vzorce definované sestavy Rozvaha budou přepsány. Pokud máte v definicích rozvahy vlastní úpravy, doporučujeme vám nejdříve zálohovat příslušnou definovanou sestavu.
 • Průvodce vygeneruje nové definice pro definovanou sestavu Rozvaha 2018 (resp. Rozvaha 2018 ve zkráceném rozsahu). Stávající definice bude kompletně přepsána (včetně řádků, kterých se netýkají úpravy a také popisů řádků).
 • Průvodce vychází ze vzorové šablony, která obsahuje všechny kombinace účtů. Nepoužívané nebo neurčené účty „deaktivuje” tím, že místo analytiky uvede NEPOUZITO. Princip je, že výraz ZK (tj. zůstatek konta) nenalezne v rozvrhu účet odpovídající masce a vrátí 0. Například, pokud uvedete, že příští období bude v sekci C, zapíše průvodce do sekce D výraz  = ZK(12, "383NEPOUZITO")  a tím v sekci D nebude uveden zůstatek.

Jak zadat účty

Do „horní” tabulky se zadává „maska účtu” ke konkrétnímu řádku.

Příklady masek

Analytiky Význam
092 znamená všechny analytické účty syntetického úču 092 tj. 092 000 až 092 999
092 1 znamená všechny účty začínající na 092 1 tj. 092 100 až 092 199
092 1, 092 3 znamená účty začínající na 092 1 a 092 3 tj. 092 100 až 092 199 a 092 300 až  092 399
092 100 znamená analytický účet 092 100
092 100, 092 300, 092 333 znamená analytické účty 092 100, 092 300 a 092 333

Možnosti rozvahy 2018 cizojazyčně

Dialog Možnosti rozvahy otevřete volbou tisku (náhledu) formuláře „Rozvaha 2018 anglicky–německy” (Účetnictví/Tisk(Náhled)/Výkazy/Cizojazyčné/Rozvaha 2018 anglicky–německy).

Anglickou a německou verzi účetní rozvahy přizpůsobíte pomocí průvodce stejně jako u českého výkazu Rozvaha. Vzhled a funkce dialogu jsou převzaté z české verze, v cizojazyčných verzích je však navíc možnost zkopírování definic z české verze.

Postup

 • Nejprve si upravte vzorce v české verzi.
 • Potom je zkopírujte do cizojazyčné klepnutím na odkaz Zkopírovat vzorce z české rozvahy (obr. 9).

Dialog Možnosti rozvahy pro cizojazyčné verze účetních výkazů

Obrázek 9: Dialog Možnosti rozvahy pro cizojazyčné verze účetních výkazů.

 

Klepnutím na odkaz Zkopírovat vzorce z české rozvahy otevřete dialogové okno „Zkopírovat vzorce z českého výkazu” (obr. 10).

 • Adjudication Ano - zkopírovat vzorce a nastavit výchozí popisky řádků
  • Obsah ze sloupců A, C, …, J z českého výkazu (Rozvaha…2018 v plném rozsahu) je zkopírován do cizojazyčné verze. Obsah sloupce B je převzat z výchozích definic výkazu (výchozí definice jsou uloženy v aplikaci tiskového formuláře). Tato volba je vhodná, pokud chcete obnovit definice (je obdobná jako spuštění průvodce, tj. vše se přepíše).
 • Adjudication Ano - zkopírovat vzorce, ale ponechat popisky ve sloupci B
  • Obsah ze sloupců A, C, …, J z českého výkazu (Rozvaha…2018 v plném rozsahu) je zkopírován do cizojazyčné verze. Obsah sloupce B bude ponechán nezměněný, tj. jak byl. Tato volba umožňuje zachovat případné změny v popisech, které jste provedli.
 • Adjudication Ne - zrušit kopírování vzorců
  • Storno beze změn.

V dialogu Možnosti rozvahy (obr. 9) klepněte na tlačítko  OK .

Cizojazyčný tiskový formulář (v zobrazení náhledu) můžete vytisknout.

Dialogové okno Zkopírovat vzorce z českého výkazu s variantami zkopírování definic z české verze

Obrázek 10: Dialogové okno „Zkopírovat vzorce z českého výkazu” s variantami zkopírování definic z české verze.

 

 

Související dokumenty