Obecné informace o nastavení a používání Daňové evidence

Modul obsahuje agendy Peněžní deník a Interní doklady. Výchozím oknem modulu je zobrazení agendy Peněžní deník.

Tabulku agendy představuje Peněžní deník. V tabulce existují jednotlivé účetní zápisy nezávisle na prvotních dokladech (ty mohou být již v archivu nebo odstraněné); zápis i prvotní doklad mohou mít stejné číslo.

Daňová evidence slouží zejména k zaúčtování prvotních dokladů systému. Pečlivým nastavením předkontací jednotlivých dokladů pomocí Průvodce zaúčtování dokladů můžete docílit efektivního zaúčtování prvotních dokladů bez nutnosti opětovného předkontování účtovaných dokladů – omezíte účtovací rutinu na minimum.

Účetnictví Vario lze provozovat také na vzdáleném pracovišti, zejména pro potřeby vedení účetní agendy klientů účetní firmy. Výměnu dokladů pak můžete řešit prostřednictvím Původce exportem dat (Správce výměny dat) Soubor/Export dat.

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy. 

Doporučení: než začnete pracovat v modulu, přečtěte si, jak pracovat s agendou Peněžní deník. Vaše práce se zefektivní a výsledky získáte snadným způsobem.

 

Související dokumenty