AVIS – změny v integračních službách od 1. ledna 2019

AVIS – změny v integračních službách od 1. ledna 2020

Vydání 20191215

Beze změn.

Vydání 20191119

Pole Zařazení v ProduktContract

Zprovoznili jsme vkládání a aktualizaci vlastnosti Zarazeni ve třídě ProduktContract. Nyní je možné hodnotu vložit, přečíst i aktualizovat.

Vydání 20191030

Beze změn.

Vydání 20190926

Výchozí hodnoty pro typ DateTime

Služba Altus.COM.V12.BasicServices.Doklady20 načítala do datumových vlastností odpovědí jako výchozí not-null hodnotu datum 1. 1. 1 na rozdíl od služby Altus.COM.V12.BasicServices.Doklady, která vrací 30. 12. 1899.

Zmíněné chování bylo příčinou výjimek "Hodnoty DateTime, které jsou při převodu do formátu UTC větší než DateTime.MaxValue nebo menší než DateTime.MinValue, nelze serializovat do třídy JSON." při serializaci odpovědí, které Integrační služby vyvolávaly při použití protokolu REST a formátu JSON.

Nyní všechny Integrační služby bez rozdílu vrací výchozí not-null hodnotu datumu 30. 12. 1899.

Vydání 20190829

 1. Pole Katalog.Zarazeni nebylo možné úspěšně přidat do ProduktContract.ExtendedProperties. Nyní je Zarazeni vlastností třídy ProduktContract.
 2. Ve službách Altus.COM.V12.BasicServices.Sklad a Altus.COM.V12.BasicServices.Sklad20 přibyly nové metody:
 • List<ProduktSimpleContract> NacistZmenenouSkladovouZasobuTimestampBytes(int pageNumber, int pageLength, byte[] timestamp
 • List<ProduktSimpleContract> NacistZmenenouSkladovouZasobuTimestampHexString(int pageNumber, int pageLength, string timestampHex)

Pomocí těchto metod můžete nyní načítat pouze změněné zásoby. V této souvislosti přibyla do třídy SkladoveMnozstviContract vlastnost timestamp.

 1. Ve službách Altus.COM.V12.BasicServices.Ceniky a Altus.COM.V12.BasicServices.Ceniky20 přibyly nové metody:

 • List<ProduktSimpleContract> NacistZmeneneCenyProduktuTimestampHexString(string priceList, int pageNumber, int pageLength, string timestampHex)
 • List<ProduktSimpleContract> NacistZmeneneCenyProduktuTimestampBytes(string priceList, int pageNumber, int pageLength, byte[] timestamp)

Pomocí těchto metod můžete nyní načítat pouze ceny produktů.

 1. Podle zkušeností z provozu doporučujeme upravit načítání změn produktů a skladových zásob analogicky s následujícími příklady.

private void TestNacistZmeneneProduktyTimestampBytes()
{
    int celkem = 0;
    int nacteno = 1;
    var ts = Altus.COM.V12.BasicServices.V12.ByteArrayToHexString(new byte[8] { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 });

    while (nacteno > 0)
    {
        var list = _instance.NacistZmeneneProduktyTimestampHexString(1, 10, ts);
        nacteno = list.Count();
        if (nacteno > 0)
        {
            ts = Altus.COM.V12.BasicServices.V12.ByteArrayToHexString(list.Last().timestamp);
            // zpracování načteného seznamu
            // ...
            celkem += nacteno;
        }
    }
}

private void TestNacistZmenenouSkladovouZasobuTimestampHexString()
{
    int celkem = 0;
    int nacteno = 1;
    var ts = Altus.COM.V12.BasicServices.V12.ByteArrayToHexString(new byte[8] { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 });

    while (nacteno > 0)
    {
        var list = _instance.NacistZmenenouSkladovouZasobuTimestampHexString(1, 10, ts);
        nacteno = list.Count();
        if (nacteno > 0)
        {
            ts = Altus.COM.V12.BasicServices.V12.ByteArrayToHexString(list.Last().SkladoveMnozstvi.Last().timestamp);
            // zpracování načteného seznamu
            // ...
            celkem += nacteno;
        }
    }
}

 

Vydání 20190828

Beze změn.

Vydání 20190725

Funkce pro využití poolu Integračních služeb

Abychom ulehčili práci vývojářům třetích stran, kteří používají prostředí .Net 4.5 a vyšší, vytvořili jsme metodu, která pomáhá obsloužit volání poolu „Integračních služeb”. Metoda zároveň umožňuje opakovaně volat potřebnou část kódu, díky čemuž překoná bez většího úsilí krátkodobý výpadek dostupnosti Integračních služeb. Lze ji použít namísto dříve doporučované funkce AVIS – pomocná funkce pro překonání výpadku dostupnosti Integračních služeb.

Konfigurace poolu Integračních služeb

 • Vytvořte novou složku Integračních služeb, případně ve stávající pomocí parametru příkazové řádky -install vytvořte dostatečné množství instancí. (Podrobný popis instalace, registrace viz také AVIS – instalace AVIS.)

Services

 • V konfiguračním souboru nastavte RequestQueuingEnabled na False:

    <setting name="RequestQueuingEnabled" serializeAs="String">
        <value>False</value>
      </setting>

 • Nastavte u jednotlivých služeb v poolu v Registry Editor BaseUri končící pořadovým číslem – obecně: http://server/název_instance[číslo_instance]

Registry Editor

Pro přípravu, otestování provozu s Avis poolem je vhodné vytvořit novou složku aplikace AVIS, zkopírovat stávající složku, zaregistrovat a nastavit nové instance z této složky, nastavit vlastní config – zejména co se týče „RequestQueuingEnabled” False. Tím není ohrožen stávající provoz, který je naopak založen na systému fronty požadavků a jedné vyřizující instance.

Konfigurace klienta Integračních služeb

 • V konfiguračním souboru endpointů změňte URL na http://server/název_instance[nejvyšší_číslo_instance]/služba:

    <client>
      <endpoint address="http://10.1.1.1:8001/SECON[5]/Altus.COM.V12.BasicServices.Logistika"
        binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BasicHttpBinding_ILogistika"
        contract="LogistikaReference.ILogistika" name="BasicHttpBinding_ILogistika" />
      <endpoint address="http://10.1.1.1:8001/SECON[5]/Altus.COM.V12.BasicServices.Sklad"
        binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BasicHttpBinding_ISklad"
        contract="SkladReference.ISklad" name="BasicHttpBinding_ISklad" />
      <endpoint address="http://10.1.1.1:8001/SECON[5]/Altus.COM.V12.BasicServices.Doklady"
        binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IDoklady"
        contract="DokladyReference.IDoklady" name="BasicHttpBinding_IDoklady" />
      <endpoint address="http://10.1.1.1:8001/SECON[5]/Altus.COM.V12.BasicServices.Ceniky"
        binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BasicHttpBinding_ICeniky"
        contract="CenikyReference.ICeniky" name="BasicHttpBinding_ICeniky" />
      <endpoint address="http://10.1.1.1:8001/SECON[5]/Altus.COM.V12.Secon.BaliciLinka"
        binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IBaliciLinka"
        contract="BaliciLinkaReference.IBaliciLinka" name="BasicHttpBinding_IBaliciLinka" />
    </client>

Kód je napsán v jazyku C#. Vývojáři, kteří používají jiné jazyky nebo jiné technologie, si mohou podobnou metodu napsat sami. Kód vzorové metody obsahuje komentáře, podle kterých je možné se zorientovat a funkci si přizpůsobit nebo napsat vlastní.

 • Následující metodu zkopírujte a vložte ji na vhodné místo ve vašem projektu.

//Metoda pro automatické opakované volání Integračních služeb v případě jejich výpadku

//TClient - typ "soapklienta" pro komunikaci se službou, odvozený od System.ServiceModel.ClientBase<>

//clientEndpoint - endpoint "soapklienta" pro komunikaci se službou

//repeatSection - labda výraz nebo delegát, který je potřeba provést

//remainingAdditionalAttempts  - počet opakování volání v případě, že služby nejsou dostupné

//sleepSeconds - délka intervalu v sekundách, po který se čeká mezi jednotlivými pokusy

public static void CallSafeAVIS<TClient>(System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint clientEndpoint, Action<TClient> repeatSection, int remainingAdditionalAttempts = 3, int sleepSeconds = 5)

    where TClient : IDisposable

{

    int maxFallback = 1;

    var originalUri = clientEndpoint.Address.Uri.OriginalString;

    if (originalUri.Contains('[') && originalUri.Contains(']'))

    {

        maxFallback = Convert.ToInt32(originalUri.Split('[', ']')[1]);

    }

 

    while (remainingAdditionalAttempts > 0)

    {

        int remainingFallbacks = maxFallback;

        while (remainingFallbacks > 0)

        {

 

            try

            {

                var uri = originalUri.Replace("[" + maxFallback.ToString() + "]", "[" + remainingFallbacks.ToString() + "]");

                var binding = clientEndpoint.Binding;

   

                remainingFallbacks--;

 

                using (TClient client = (TClient)Activator.CreateInstance(typeof(TClient), binding, new EndpointAddress(uri)))

                {

                    repeatSection.Invoke(client);

                }

 

                //dobře to dopadlo, tak konec

                return;

            }

            catch (System.ServiceModel.CommunicationException err)

            {

                Type exceptionContractType = null;

                bool isTerminalFault = true;

                bool isApplicationException = true;

                string exceptionDescription = null;

                string exceptionSource = null;

                int exceptionNumber = 0;

 

                var errType = err.GetType();

                if (!errType.IsGenericType) { }

                else if (!(errType.BaseType == typeof(System.ServiceModel.FaultException))) { }

                else if (errType.GenericTypeArguments.Length != 1) { }

                else if (err.GetType().GenericTypeArguments[0].Name != "ExceptionContract") { }

                else

                {

                    //tady máme chybu, kterou vyhodily Integrační služby,

                    //takže zjistíme, jestli jde o chybu, která vynutila restart služby

                    //v případě, že je vlastnost IsTerminalFault = true, došlo právě k restartu služby

                    exceptionContractType = err.GetType().GenericTypeArguments[0];

                    isTerminalFault = exceptionContractType.GetProperty("IsTerminalFault").GetValue(((dynamic)err).Detail);

                    isApplicationException = exceptionContractType.GetProperty("IsApplicationException").GetValue(((dynamic)err).Detail);

                    exceptionDescription = exceptionContractType.GetProperty("Description").GetValue(((dynamic)err).Detail);

                    exceptionSource = exceptionContractType.GetProperty("Source").GetValue(((dynamic)err).Detail);

                    exceptionNumber = exceptionContractType.GetProperty("Number").GetValue(((dynamic)err).Detail);

                }

 

                if (isTerminalFault && remainingFallbacks + remainingAdditionalAttempts > 1)

                {

                    //služby nejsou dočasně dostupné, zbývají ještě nějaké pokusy

                    //rovnou to zkusit znovu

                }

                else if (isTerminalFault)

                {

                    //služby nejsou dočasně dostupné

                    //došla trpělivost, oznámit chybu

                    throw;

                }

                else if (isApplicationException)

                {

                    //očekávaná aplikační chyba, víme, co se děje, a uživatel ví, co s tím udělat

                    throw new ApplicationException(exceptionDescription);

                }

                else

                {

                    //neočekávaná chyba

                    throw new ApplicationException(

                        string.Format("Chyba číslo {0} v {1}:\r\n{2}",

                        exceptionNumber,

                        exceptionSource,

                        exceptionDescription));

                }

            }

            catch (Exception err)

            {

                throw err;

            }

        }

 

        remainingAdditionalAttempts--;

        if (remainingAdditionalAttempts > 0)

        {

            System.Threading.Thread.Sleep(new TimeSpan(0, 0, sleepSeconds));

        }

    }           

}

 

 • Při volání různých metod v jedné funkci je potřeba, aby každé jedno volání bylo provedeno s pomocí metody CallSafeAVIS:

public Guid ZapsatNovyDoklad(DokladyAVIS.DokladContract doklad)

{

    Guid rg = Guid.Empty;

 

    using (var client = new DokladyAVIS.DokladyClient())

    {

        //vložíme doklad

        CallSafeAVIS<DokladyAVIS.DokladyClient>(client.Endpoint, (x) => rg = x.VlozitNovyDoklad(doklad));

               

        //doklad načteme, získáme hodnoty vyplněné šablonou

        CallSafeAVIS<DokladyAVIS.DokladyClient>(client.Endpoint, (x) => doklad = x.NacistDokladRG(rg));

               

        //provedeme nějaké úpravy a zaktualizujeme

        CallSafeAVIS<DokladyAVIS.DokladyClient>(client.Endpoint, (x) => x.AktualizovatDoklad(doklad));

    }

}   

Vydání 20190625

Beze změn.

Vydání 20190521

Beze změn.

Vydání 20190423

Beze změn.

Vydání 20190326

Beze změn.

Vydání 20190219

Beze změn.

Vydání 20190122

Beze změn.