Třída Dictionary

 

Třída pro uchovávání dvojic klíč/hodnota. Vložené hodnoty je možné později měnit. Ke každému klíči je známý jeho index. Hodnoty jsou přístupné přes klíč nebo index.

 

Metody

addItem(name, value, dataType) Přidává hodnotu Value s klíčem Name do slovníku.Volitelně lze uložit informaci o typu hodnoty.
Contains(index) Vrací, zda je index již použit ve slovníku.
getEnumerator() Vrací objekt typu IEnumerator, s jehož pomocí je možná iterace slovníkem.
toArray(vbMemberType) Vloží hodnoty ze slovníku uložené do pole. Klíče hodnot se nijak nepředávají. vbMemberType určuje datový typ vraceného pole.

 

Vlastnosti

count Vrací počet hodnot přidaných do slovníku.
item(index) Vrací/nastavuje již přidanou hodnotu ve slovníku. index může být klíč hodnoty, nebo její pořadí ve slovníku počínaje 0.
itemInfo Vrací informace o položce slovníku. index může být klíč hodnoty, nebo její pořadí ve slovníku počínaje 0.

 

Poznámky

Vlastnost itemInfo vrací datový typ TItemInfo.

Public Type TItemInfo
    name As String
    Index As Long
    dataType As VBA.VbVarType
End Type

 

Příklad

Dim dict as Dictionary

Set dict = New Dictionary

 

dict.addItem "Datum narození", #1/1/1980#

dict.addItem "Počet zubů", 30

 

'nějaký kód ...

 

If dict.Contains("Datum narození")  Then 

    dict.item("Datum narození") = #1/15/1980#

Else

    dict.addItem "Datum narození", #1/15/1980#

End If