Zaokrouhlování měsíčních mzdových složek s typem složky s hodnotou 6 v parametru Formulář

V detailu dialogu Mzdová složka je možné nastavit způsob zaokrouhlení měsíčních mzdových složek, které mají typ složky s parametrem Formulář nastavený na hodnotu 6. To je například mzdová složka Příspěvek na stravování nebo Stravenky, tedy složky, kde částka složky je počítána jako násobek zadaného počtu dnů a sazby.

Výchozím nastavením zaokrouhlení těchto složek je zaokrouhlení na koruny dle principů Varia. To může v některých případech znamenat zaokrouhlení na korunu nahoru, např. u Příspěvku na stravování při využití maximální osvobozené sazby na směnu při počtu dnů 18 nebo 21 a dalších. Tím může dojít k překročení osvobozeného limitu o několik desetihaléřů. Tato částka překročení limitu se stává zdanitelným příjmem zaměstnance a měla by být dodaněna a zpojistněna samostatnou složkou mzdy. Možnost nastavení zaokrouhlení těchto složek umožní předejít vzniku drobných částek překročení limitu a nutnosti jejich řešení.

V zápatí detailu dialogu Mzdová složka zmíněných složek je umístěno pole Zaokrouhlení ComboBox - Nabídka, které nabízí výběr způsobu zaokrouhlení mzdové složky (obr. 1).

Dialog Mzdová složka – Příspěvek na stravování. Nabídka pole Zaokrouhlení nabízí výběr způsobu zaokrouhlení mzdové složky.

Obrázek 1: Dialog Mzdová složka – Příspěvek na stravování. Nabídka pole „Zaokrouhlení” nabízí výběr způsobu zaokrouhlení mzdové složky.

Způsob zaokrouhlení složky dle nastavení pole „Zaokrouhlení”

Nastavený způsob zaokrouhlení se používá v dialogu Měsíční složkaHromadné zadávání – Další složky – stravenky, Úkolová mzda při zadání dnů a sazby.

ZAOKROUHLENÍ POPIS FUNKCE
Na korunu nahoru Zaokrouhlí hodnotu v poli Částka na korunu nahoru – při použití může dojít k překročení limitu osvobození a nutnosti daňově ošetřit částku překračující limit (např. při maximální sazbě a 18 dnech).
Na korunu dolů Zaokrouhlí hodnotu v poli Částka na korunu dolů – při použití nedojde k překročení limitu osvobození.
Na koruny dle Varia Výchozí nastavení. Při použití může dojít k překročení limitu osvobození a nutnosti daňově ošetřit částku překračující limit.
Na haléře dle Varia Při použití nedojde k překročení limitu osvobození – toto nastavení může mít dopad do celkové částky k výplatě, která může být spočítána na desetihaléře.

 

Související dokumenty