Dialog Obchodní příležitost

Záznam Obchodní příležitost slouží pro vložení a správu informací o obchodní příležitosti (obr. 1) včetně tvorby kalkulační nabídky k obchodní příležitosti a verze těchto nabídek. Umožňuje zapsat naplánovaný objem, plánované výnosy a plánované náklady a zobrazuje objem, výnosy a náklady spočítané z připojených dokladů, ať už jsou to nové doklady kalkulace či ručně připojené doklady.

Do detailu záznamu Kontakt můžete přidat kartu Příležitosti.

Obsah:

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Obchodní příležitost a karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Obchodní příležitost a karta Obecné.

Popis dialogu Obchodní příležitost

Karta Obecné

Obchodní příležitost Identifikátor automaticky generovaný systémem podle nastavení číselné řady v dialogu Možnosti Varia.
Kniha Název knihy, do které byla obchodní příležitost vytvořena. 
Datum  Aktuální datum odvozené od data systému. Lze jej změnit v dialogu Dialog Kalendář Kalendář
Popis příležitosti  Uživatelský popis budoucí obchodní příležitosti. 

Obchodní příležitost

Druh Pole musí být navázané na Číselník. Viz také popis pole Stav.
Referent  Automaticky doplněný login přihlášeného uživatele. Pole eviduje referenta obchodní příležitosti, z nabídky ComboBox - Nabídka jej můžete změnit.
Pověřen Delegování obchodní příležitosti na jinou osobu než je Referent (typické pro velké obchodní organizace). Z nabídky ComboBox - Nabídka můžete uživatele vybrat a měnit.
Zdroj Pole napojené na Číselník, ve kterém definujte seznam zdrojů (např. odkud jste se o obchodní příležitosti dozvěděli, odkud jste ji získali). Hodnoty pole jsou bez vazby na další agendy nebo pole.
Kampaň Informuje, na základě které kampaně bude vytvořena obchodní příležitost. Tlačítko  otevře detail vybraného ComboBox - Nabídka záznamu Kampaň

 Realizace

Stav Informuje o aktuálním stavu obchodní příležitosti. Seznam ComboBox - Nabídka stavů obchodní příležitosti může obsahovat například hodnoty „Příprava, Zahájeno, Dokončeno”
Pole je napojené na Číselník, který obsahuje dva sloupce. Druhý sloupec ovlivňuje – podle pole Druh – seznam hodnot. Pokud není nic vyplněno, tak se daná hodnota bude nabízet.
Priorita Stanovení pořadí hodnot budoucího "obchodu" vyjádřeného pomocí číselné řady. Příklad: Priorita podle hodnoty zboží, respektive očekávaného obratu. Prioritu 10 přiřadíme prodeji 30 ks médií, č. 1 naopak možnému prodeji 30 ks licencí sw.
Aktuální předpoklad realizace [%] Procentuální odhad úspěšnosti (pravděpodobnost realizace).
Aktuální předpoklad data realizace Plánované datum realizace obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu Dialog Kalendář Kalendář.
Datum zahájení Datum zahájení obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu Dialog Kalendář Kalendář
Datum ukončení Datum ukončení obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu Dialog Kalendář Kalendář
Důvod ukončení Důvod ukončení obchodní příležitosti. 

Kontakt

Kontakt Výběr kontaktu (napojený na tabulku agendy Adresář), který se váže k obchodní příležitosti. Tlačítko  otevře dialog Najít pro nalezení záznamu Kontakt v knihách agendy Adresář. Tlačítkem Plus přidáte nový kontakt do Adresáře.
  • Při aktualizaci identifikátoru „Kontakt” (při dodatečné změně v poli Zařadit jako) se změna identifikátoru promítne též do výchozích hodnot pole Firma v šablonách dokladů a do identifikátoru „Kontakt” v agendě „Obchodní příležitosti”.
Název Název kontaktu.
Jméno Výběr ComboBox - Nabídka kontaktní osoby za zvoleného kontaktu.
Telefon Telefon kontaktu.
E-mail Mail kontaktu.

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy Tlačítko  přepne na kartu Souvislosti.
Poznámka Vyplňují se pouze pole Objem a Náklady, pole Výnosy systém dopočítá jako prostý rozdíl. Vychází se z obecného předpokladu, že odhadujete celkový objem pravděpodobné zakázky a při znalosti odpovídajících pravděpodobných nákladů můžete předpovědět tzv. „Pravděpodobnou výnosnost zakázky”. Tento parametr může fungovat jako jeden z indexů vyhodnocení úspěšnosti Obchodní příležitosti nebo indexu vyhodnocení „atraktivity” Obchodní příležitosti.
Měna Seznam ComboBox - Nabídka označení cizích měn, tlačítko  vyvolá dialog Měna vybrané měny.
Kurs Kurs měny. Tlačítko  vyvolá dialog Měna a kurs (kursovní lístek vybrané měny).
Množství mn. Množství cizí měny ke kursu (pro přepočet vztahující se k definované obchodní příležitosti). 

Plán/Připojené doklady

Objem Plánovaný objem (objem odhadované obch. příležitosti v částkách). 
Náklady Plánované náklady (objem odhadovaných nákladů na obch. příležitost v částkách).
Klepnutím na tlačítko Boční uvozovka  se do pole plánované náklady načte součet pořizovacích cen z připojených zakázek.
Výnosy Plánované výnosy. 
Aktualizovat Obnovení hodnot polí po změně dat.
Přepínač Koruny/Cizí měna Jsou-li zadány hodnoty nákladů a výnosů v cizí měně, záložky mění pohled na Kč/cizí měna.

Karta Poznámky

  • ComboBox - Nabídka Údaj 1,2. Zákaznický údaj. K polím můžete vytvořit a připojit Číselník.
  • Poznámky - textové pole k libovolným poznámkám.
  • Kategorie… definujte kategorie kampaní

Karta Souvislosti

Zobrazit ComboBox - Nabídka Související doklady zobrazí doklady související s obchodní příležitostí.

Tlačítkem Upravit seznam souvisejících dokladů…otevřete dialog Související doklady, ve kterém pole sloupce Datum vyjadřuje datum zápisu nebo platby, pole Číslo dokladu číslo souvisejícího dokladu a pole Poznámka poznámky k souvislosti.

  • Dvojklikem do prázdného pole sloupce Číslo dokladu otevřete dialog Najít na vyhledání a vložení již existujícího dokladu.
  • Identifikátor dokladu můžete do pole Číslo dokladu také vložit buď ze schránky, nebo jej zapište přes klávesnici.
  • V detailu dokladu Nabídka, na kartě Souvislosti můžete zobrazit seznam souvisejících obchodní příležitostí (zobrazení Obchodní příležitost).

Poklepáním na modrý identifikátor vloženého souvisejícího dokladu zobrazíte jeho detail (Zakázka, Vydaná faktura, Příjmový pokladní doklad).

V dialogu Související doklady tlačítkem Nový doklad… vyvoláte dialog Založení nového dokladu, ve kterém vyberete ComboBox - Nabídka typ dokladu a ComboBox - Nabídka knihu, do které se má nový doklad pro konkrétní obchodní příležitost vytvořit (Zakázka, Vydaná faktura, Příjmový pokladní doklad).

Karta Kalkulace

Podrobně popsáno v článku nápovědy Karta Kalkulace (Obchodní příležitost).

Karty Deník událostí, Dokumenty a Úkoly

Nápověda pro karty Deník, Dokumenty, Úkoly.

 

Související dokumenty