Dialog Obchodní příležitost

Záznam Obchodní příležitost slouží pro vložení a správu informací o obchodní příležitosti (obr. 1, 1A) včetně tvorby kalkulační nabídky k obchodní příležitosti a verze těchto nabídek. Umožňuje zapsat naplánovaný objem, plánované výnosy a plánované náklady a zobrazuje objem, výnosy a náklady spočítané z připojených dokladů, ať už jsou to nové doklady kalkulace či ručně připojené doklady.

Do detailu záznamu Kontakt můžete přidat kartu Příležitosti.

Obsah:

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Obchodní příležitost a karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Obchodní příležitost na kartě Obecné.

 

Vario Online – Dialog Obchodní příležitost

Obrázek 1A: Vario Online – Dialog Obchodní příležitost.

Popis dialogu Obchodní příležitost

Karta Obecné
POLE/FUNKCE POPIS
Obchodní příležitost Identifikátor automaticky generovaný systémem podle nastavení číselné řady v dialogu Možnosti Varia.
Druh Pole musí být navázané na Číselník. Viz také popis pole Stav.
Popis Uživatelský popis budoucí obchodní příležitosti. 
Kniha Název knihy, do které byla obchodní příležitost vytvořena. 
Referent Automaticky doplněný login přihlášeného uživatele. Pole eviduje referenta obchodní příležitosti, z nabídky ComboBox - Nabídka jej můžete změnit.
Datum Aktuální datum odvozené od data systému. Lze jej změnit v dialogu Dialog Kalendář Kalendář
Datum zahájení Datum zahájení obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu Dialog Kalendář Kalendář
Datum ukončení Datum ukončení obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu Dialog Kalendář Kalendář

Kontakt

Kontakt
 1. Z nabídky vyberete kontakt (napojený na tabulku agendy Adresář), který se váže k obchodní příležitosti.
  nebo
 2. Klepnutím na tlačítko  vyvoláte dialogové okno, ze kterého můžete Volba Vyhledat kontakt nebo Volba Založit nový kontakt. První volba otevře dialog Najít pro nalezení záznamu Kontakt v knihách agendy Adresář. Druhou volbou přidáte nový kontakt do výchozí knihy Adresáře.
Název Název kontaktu.
Jméno Výběr ComboBox - Nabídka kontaktní osoby ze zvoleného kontaktu.
Telefon Telefon kontaktu.
E-mail Elektronická poštovní adresa kontaktu.

Vazby

Pověřen Delegování obchodní příležitosti na jinou osobu než je Referent (typické pro velké obchodní organizace). Z nabídky pole ComboBox - Nabídka můžete změnit uživatele.
Zdroj Pole napojené na Číselník, ve kterém definujte seznam zdrojů (např. odkud jste se o obchodní příležitosti dozvěděli, odkud jste ji získali). Hodnoty pole jsou bez vazby na další agendy nebo pole.
Kampaň Informuje, na základě které kampaně bude vytvořena obchodní příležitost. Tlačítko  otevře detail vybraného ComboBox - Nabídka záznamu Kampaň

Realizace

Předpoklad realizace [%] Procentuální odhad úspěšnosti (pravděpodobnost realizace).
Předpoklad data realizace Plánované datum realizace obchodní příležitosti. Datum vložíte nejpohodlněji pomocí dialogu Dialog Kalendář Kalendář.
Stav
 • Informuje o aktuálním stavu obchodní příležitosti. Seznam ComboBox - Nabídka stavů obchodní příležitosti může obsahovat například hodnoty „Příprava, Zahájeno, Dokončeno”
 • Pole je napojené na Číselník, který obsahuje dva sloupce. Druhý sloupec ovlivňuje – podle pole Druh – seznam hodnot. Pokud není nic vyplněno, daná hodnota se bude nabízet.
Priorita Stanovení pořadí hodnot budoucího „obchodu” vyjádřeného pomocí číselné řady. Příklad: Priorita podle hodnoty zboží, respektive očekávaného obratu. Prioritu 10 přiřadíme prodeji 30 ks médií, č. 1 naopak možnému prodeji 30 ks licencí sw.
Důvod ukončení Důvod ukončení obchodní příležitosti (textové pole). 

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy Tlačítko  přepne na kartu Souvislosti.
Poznámka Vyplňují se pouze pole Objem a Náklady, pole Výnosy systém dopočítá jako prostý rozdíl. Vychází se z obecného předpokladu, že odhadujete celkový objem pravděpodobné zakázky a při znalosti odpovídajících pravděpodobných nákladů můžete předpovědět tzv. „Pravděpodobnou výnosnost zakázky”. Tento parametr může fungovat jako jeden z indexů vyhodnocení úspěšnosti Obchodní příležitosti nebo indexu vyhodnocení „atraktivity” Obchodní příležitosti.

Plán/Připojené doklady

Objem Plánovaný objem (objem odhadované obch. příležitosti v částkách). 
Náklady Plánované náklady (objem odhadovaných nákladů na obch. příležitost v částkách). Klepnutím na tlačítko Boční uvozovka  se do pole plánované náklady načte součet pořizovacích cen z připojených zakázek.
Výnosy Plánované výnosy. 
Aktualizovat Obnovení hodnot polí po změně dat.
Přepínač Koruny/Cizí měna Jsou-li zadány hodnoty nákladů a výnosů v cizí měně, záložky mění pohled na Koruny/Cizí měna.

Cizí měna

Měna Nabídka ComboBox - Nabídka pro výběr měny, tlačítko  vyvolá dialog Měna vybrané měny.
Kurs Kurs měny. Tlačítko  vyvolá dialog Měna a kurs (kursovní lístek vybrané měny).
Množství měny Množství cizí měny ke kursu (pro přepočet vztahující se k definované obchodní příležitosti).
Primární měna Primární měna viz nápověda Karta Obecné – Doklad.

Vario Online – Obchodní příležitost – karta Obecné

 • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat.
 • V editačním režimu doplňte údaje o obchodní příležitosti v polích sekcí Obecné, Kontakt, Realizace, Náklady a výnosy (obr. 1B).
 • Údaje uložte klepnutím na tlačítko Uložení záznamu.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.

Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Obecné

Obrázek 1B: Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Obecné.

Karta Poznámky

POLE POPIS
ComboBox - Nabídka Údaj 1, 2 Zákaznický údaj. K polím můžete vytvořit a připojit Číselník.
Poznámky Textové pole na libovolné poznámky.
Kategorie…  Definujte kategorie kampaní.

Vario Online – Obchodní příležitost – karta Poznámky

 • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat.
 • V editačním režimu doplňte údaje o kampani v polích sekcí Údaj 1, 2, Poznámky a Kategorie (obr. 1C).
 • Údaje uložte klepnutím na tlačítko Uložení záznamu.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.

Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Poznámky

Obrázek 1C: Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Poznámky.

Karta Souvislosti

POLE POPIS
Zobrazit ComboBox - Nabídka Související doklady Nabídka zobrazí doklady související s obchodní příležitostí.
Upravit seznam souvisejících dokladů…

Tlačítkem otevřete dialog Související doklady, ve kterém pole sloupce Datum vyjadřuje datum zápisu nebo platby, pole Číslo dokladu číslo souvisejícího dokladu a pole Poznámka poznámky k souvislosti.

 • Dvojklikem do prázdného pole sloupce Číslo dokladu otevřete dialog Najít na vyhledání a vložení již existujícího dokladu.
 • Identifikátor dokladu můžete do pole Číslo dokladu také vložit buď ze schránky, nebo jej zapište přes klávesnici.
 • V detailu dokladu Nabídka, na kartě Souvislosti můžete zobrazit seznam souvisejících obchodní příležitostí (zobrazení Obchodní příležitost).

Poklepáním na modrý identifikátor vloženého souvisejícího dokladu zobrazíte jeho detail (Zakázka, Vydaná faktura, Příjmový pokladní doklad).

V dialogu Související doklady tlačítkem Nový doklad… Vyvoláte dialog Založení nového dokladu, ve kterém vyberete ComboBox - Nabídka typ dokladu a ComboBox - Nabídka knihu, do které se má nový doklad pro konkrétní obchodní příležitost vytvořit (Zakázka, Vydaná faktura, Příjmový pokladní doklad).

Vario Online – Obchodní příležitost – karta Souvislosti

 • Otevřete nabídku zobrazení (obr. 1D).
 • Vyberte položku zobrazení ze seznamu ComboBox.
 • Pro vybrané zobrazení použijte funkce Filtrovat > Zrušit filtr > Navigovat.
 • Pro změnu zobrazení použijte funkci Zobrazení.

Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Souvislosti

Obrázek 1D: Vario Online – Dialog Obchodní příležitost na kartě Souvislosti.

Karta Kalkulace

FUNKCE

Obchodní příležitosti dovolují vytvářet kalkulační nabídky a verze těchto nabídek k obchodní příležitosti.

Vario Online – Obchodní příležitost – karta Kalkulace

Vario Online – KalkulaceKlepnutím vlevo na kartu Kalkulace otevřete agendu Kalkulace (obr. 1E).

Novou kalkulaci k obchodní příležitosti ve Variu Online vytvoříte klepnutím na tlačítko Vario Online – Nový záznam nebo Vario Online – Nový záznam (obr. 1E).

V seznamu záznamů kalkulací k obchodním příležitostem můžete vyhledávat pomocí pole Najít (hledaný text).

Vario Online – Agenda Kalkulace

Obrázek 1E: Vario Online – Agenda Kalkulace.

Karty Deník událostí, Dokumenty a Úkoly

DALŠÍ KARTY
Podrobně popsáno v článcích nápovědy pro karty Deník, Dokumenty, Úkoly.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty