Obecné informace o modulu Evidence majetku

Modul Evidence majetku slouží ke komplexnímu zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku. Každý majetek má vlastní plán daňových odpisů, plán účetních odpisů, seznam jednotlivých technických zhodnocení a úprav ceny. Oba plány jsou zobrazovány formou přehledných tabulek s vyznačením již uskutečněných odpisů. Díky tomu máte dokonalý přehled o stavu v jakémkoli budoucím i minulém období.

  • Odpisové plány jsou počítány automaticky na základě zadaných parametrů (zrychlený nebo rovnoměrný způsob odpisu, odpisová skupina atd.). Kromě toho je možné odpisové plány upravovat nebo zadávat „ručně”, například pokud chcete převzít uskutečněné odpisy z minulosti. Majetek je možné sledovat v rozdílných daňových a účetních cenách a to včetně technického zhodnocení a úprav ceny. Rovněž je možné majetek zadávat jako „soubor majetku”. S majetkem je možné provádět i další operace, např. přerušit odpisy, převést jej do jiné odpisové skupiny apod.
  • Modul Evidence majetku je provázaný s účetnictvím – podle zadaných předkontací se vytváří ID (interní doklad) pro zaúčtování. Při odvolání těchto účtovaných operací je v modulu kontrolní mechanismus chronologických i účetních návazností (např. nelze zrušit zařazení, pokud je již provedený minimálně jeden odpis apod.).
  • V tabulce agendy můžete záznamy přidávat či upravovat prostřednictvím dialogu Majetek. Pomocí nabídky Zobrazení  na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.
  • Modul obsahuje agendy Evidence majetkuMajetek neodpisovaný. Výchozím oknem modulu je zobrazení tabulky agendy Evidence majetku.

 

Navazující dokumenty