Karta Plnění – Servisní tiket (Servis)

Obsah:

 

Obrazová dokumentace modulu Servis je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a v detailech se může lišit od skutečnosti.

Na kartě Plnění v detailu servisního tiketu (obr. 1) se vykazuje reálně odpracovaná doba, obsah servisu a faktický stav počítadla zjištěný při servisu.

 • Podle skutečně odpracované doby se může měnit množství oceňované položky, která se pak následně fakturuje.
 • Plnění aktivit můžete mít více. Dialog lze znova otevřít a upravit data, ale pouze za podmínky, že tiket není ve stavu „OK” nebo „Uzamčeno”.
 • Plnění aktivity lze i smazat – označíte řádek a stisknete klávesu Delete (jen v případě právě vytvořeného plnění).

Karta Plnění v detailu servisního tiketu a funkce tlačítka Nové plnění… (dialog Plnění aktivity)

Obrázek 1: Karta Plnění v detailu servisního tiketu a funkce tlačítka Nové plnění… (dialog Plnění aktivity).

Výchozí plnění

Pokud je na předpisu, ze kterého servisní tiket vzniká, vyplněno počítadlo s jednotkou (obr. 2), …

Pole Počítadlo a Jednotka v detailu záznamu Předpis údržby, karta Obecné, zobrazení Detail, podřízená karta Postup

Obrázek 2: Pole Počítadlo a Jednotka v detailu záznamu Předpis údržby, karta Obecné, zobrazení Detail, podřízená karta Postup.

 

… na servisním tiketu se na kartě Plnění vytvoří řádek typu Práce - Výchozí (obr. 3), který obsahuje zápis stavu počítadla v okamžiku vytvoření tiketu (přenese se ze zdroje).

Karta Plnění v detailu servisního tiketu a funkce tlačítka Nové plnění… (dialog Plnění aktivity)

Obrázek 3: Karta Plnění v detailu servisního tiketu a funkce tlačítka Nové plnění… (dialog Plnění aktivity)

 

 • Kliknutím na prvek  otevřete detail plnění (obr. 3, 4).
 • Plnění zapíše do pole Počáteční stav a do pole Počítadla (obr. 4) složeninu zdroj;počítadlo;jednotky (obr. 4, 5, tab. 1).

Dialog Plnění aktivity, karta Obecné a pole Počítadlo a Počáteční stav

Obrázek 4: Dialog Plnění aktivity, karta Obecné a pole Počítadlo a Počáteční stav.

Nové plnění

Konkrétní vykazování se provádí na kartě Plnění (obr. 1).

 • Tlačítkem  Nové plnění…  přidáte nové plnění pomocí dialogu Plnění aktivity (obr. 5).

Dialog Plnění aktivity, karty Obecné a Poznámky

Obrázek 5: Dialog Plnění aktivity, karty Obecné a Poznámky.

 

Ve Variu Online se konkrétní vykazování provádí na kartě Potvrdit činnosti (obr. 5A).

Vario Online – Detail záznamu Servisní tiket, karta Potvrdit činnosti

Obrázek 5A: Vario Online – Detail záznamu Servisní tiket, karta Potvrdit činnosti.

 

 • V detailu záznamu Servisní tiket na kartě Potvrdit činnosti (obr. 5A) přidáte nové plnění pomocí záznamu Potvrzení činnosti (obr. 5B).
 • Plnění aktivity vytvoříte klepnutím na tlačítko Vario Online – Nový záznam (obr. 5A).
  • Omlouváme se, na této funkci se dosud pracuje.

Vario Online – Záznam Servisní tiket, karta Potvrdit činnosti a detail záznamu Potvrzení činnosti

Obrázek 5B: Vario Online – Záznam Servisní tiket, karta Potvrdit činnosti a detail záznamu Potvrzení činnosti.

 

Tabulka 1, obr. 5: Popis klíčových funkcí dialogu „Plnění aktivity” na kartě Obecné.

POLE POPIS
Karta Obecné (1)
Typ položky
 • Práce
  • Tento typ položky, respektive její čas nebo množství (pokud je různé od 0) se při výpočtu pole „Množství” na servisním tiketu bere v úvahu.
 • Ostatní
  • Tento typ položky, respektive její „celkový čas”, se do servisního tiketu nezapisuje, systém s ním nepočítá, ani „stav počítadla” se nebere v úvahu. Těchto vlastností využijete, jestliže servis chcete fakturovat v jiném čase než se skutečně udál. Například na servisu technik strávil celkem 10 hodin, z toho 7 hodinbude fakturovat – zadá se tedy jako plnění s typem položky Práce, a zbývající 3 hodiny zadáte jako plnění typu Ostatní, tzn. vykážete 10 hodin, fakturujete 3 hodiny. Viz další příklady níže.
Referent Výběr osoby ze seznamu uživatelů Varia, (osoby, která prováděla servis).
Množství

časového produktu se používá jen tehdy, pokud celkový vykázaný čas je jiný, než který chcete, aby se počítal do množství produktu.
U nečasového produktu se může zadat množství, s kterým se pak počítá v poli Množství produktu.

 • Za hodnotou v poli Množství se zobrazuje jednotka produktu ocenění (pro kontrolu správného zadání množství).
Začátek – Konec Zadáte datum a čas, kdy servis začal/skončil, nejlépe pomocí volby Dialog Kalendář zobrazit kalendář.
Celkový čas

Výběr ComboBox - Nabídka ze seznamu (číselníku) hodnot možného (nejčastějšího) časového úseku servisu.

 • Čas lze také zapsat z klávesnice: například 2 dny 5 h 30 min 20 s (pole reaguje na časové jednotky např.: d, den, dny, h, hod, hodin, m, min, minut, s, sec).

  Výseč polí Začátek a Celkový čas z dialogu Plnění aktivity, karta Obecné

  Obrázek 6: Pole „Začátek” a „Celkový čas” – výřez z dialogu Plnění aktivity, karta Obecné.

Koncový stav Hodnotu pole vypočítá systém na základně „trojčlenky”, a to z hodnot polí „Začátek” a „Celkový čas”.
 • Pokud jsou zadané hodnoty v polích „Začátek” a „Konec”, automaticky se dopočítá hodnota v poli „Celkový čas”. Tato tři pole se vzájemně dopočítávají.
Minut V poli probíhá přepočet celkového času na minuty.

Spustit časovač…

Zastavit časovač

„Celkový čas” lze evidovat podle časovače. Na začátku servisu aktivujte časovač – tzn. zaevidovali byste „Začátek” servisu. Po skončení servisu časovač zastavíte, automaticky se zaznamená hodnota do pole „Koncový stav”, dopočetla by se pole „Celkový čas” a „Minut”. (Funkci časovače v servisu zřejmě plně nevyužijete.)
Počítadlo
 • Z nabídky pole ComboBox - Nabídka vyberete počítadlo, které je u daného zdroje zaevidováno. Jedná se o složený výraz, ve kterém jsou jednotlivé výrazy oddělené středníky: zdroj;počítadlo;jednotky počítadla. Výrazy jsou pak nahrazovány skutečnými hodnotami.
  V seznamu může být více položek počítadel, tzn., že u zdroje je taktéž evidováno více počítadel. K jednomu plnění můžete vybrat pouze jedno počítadlo.
 • V rámci plnění lze navýšit počítadlo „Zdroje”, na kterém je daným tiketem prováděna údržba – je třeba vybrat počítadlo, uvést naměřené hodnoty nového stavu počítadla.
 • Při dokončování servisního tiketu (ve smyslu dokončení servisního zásahu) dojde k automatickému přenesení hodnot posledního z uváděných stavů počítadla v jednotlivých plněních přímo do detailu Zdroje.
Počáteční stav Hodnota počátečního stavu se zapisuje samočině u automatického plnění typu položky „Práce›Výchozí”. Díky tomu vidíte, jaký byl počáteční stav servisovaného zařízení před plněním. Do pole „Počátení stav” je taktéž možno zadat například počáteční stav těsně před prováděním servisu.
Koncový stav Do pole „Koncový stav” zapisuje pověřený pracovník hodnotu podle skutečnosti, tedy podle zdroje, který servisoval. Tento údaj za předpokladu, že je v poli „Typ položky” „Práce” a je vybráno počítadlo, které je i na postupu předpisu údržby, ze kterého servnisní tiket vzešel, se při ukončení tiketu (stav OK) zapíše ke zdroji do počítadla a poté i do poslední profylaxe (jestliže je servisní tiket na profylaxi připojen). Pokud by v plnění bylo více záznamů s koncovým stavem a stejným počítadlem, systém zjistí nejvyšší číslo v polích „Koncový stav” a zapíše je ke zdroji do počítadla.
Poznámka, Údaj, Počet Doplňující údaje k plnění.
Karta Poznámky (2)
Poznámky Pole poznámky k práci (popis průběhu servisu apod.).

Příklady k polím „Množství” a „Celkový čas”

Příklad A: Pole „Množství”

Definovali jste časový produkt „Servisní zásah”, který vedete v jednotkách hodin (obr. 7).

 • Odhad délky zásahu je 5 hodin.
 • Cena pro zákazníka je stanovena na 1000 Kč /hod.
 • Servisní technik pracoval 6 hodin. Šest hodin budete fakturovat.
 • Následně došlo k servisnímu zásahu ještě v délce 1 hodiny, tu se ale technik rozhodl nefakturovat.

Detail záznamu Produkt typu Služba na kartě Obecné

Obrázek 7: Detail záznamu Produkt typu Služba na kartě Obecné.

 

 • Na servisním tiketu je před výjezdem technika zapsáno odhadem 5 hodin (obr. 8).

Detail záznamu Produkt typu Služba na kartě Obecné

Obrázek 8: Detail dialogu Servisní tiket.

 

 • Technik zapisuje plnění aktivity následovně:
  • Typ položky: Práce; Celkový čas: 6 hodin (obr. 9a)

Dialog Plnění aktivity, karta Obecné, typ položky Práce

Obrázek 9a: Dialog Plnění aktivity, karta Obecné, typ položky Práce.

 

 • Typ položky: Ostatní; Celkový čas: 1 hodina (obr. 9b)

Dialog Plnění aktivity, karta Obecné, typ položky Ostatní

Obrázky 9b: Dialog Plnění aktivity, karta Obecné, typ položky Ostatní.

 

 • Nebo může zapsat rovnou celkový čas 7 hodin. Do množství ale uvede hodnotu 6, ta má totiž přednost a díky tomu se na doklad do pole „Množství” vloží hodnota 6 hodin (obr. 10).

Dialog Plnění aktivity, karta Obecné, typ položky Ostatní

Obrázek 10: Výřez z dialogu Plnění aktivity, karta Obecné.

 

Výsledek: Do servisního tiketu, do pole „Množství” systém zapíše výsledek 6 hodin (obr. 11).

Výřez karty Obecné z dialogu Servisní tiket

Obrázek 11: Výřez karty Obecné z dialogu Servisní tiket.

 

Příklad B: Pole „Celkový čas”

Vytvořili jste nečasový produkt „Revize”, který vedete v jednotkách kus (ks), obr. 12.

 • Za revizi účtujete zákazníkovi cenu 8000 Kč.
 • Servisní technik zvládl revizi za 6 hod.
 • Je lhostejno, zda se má fakturovat nebo nemá.

Detail záznamu Produkt typu Sada na kartě Obecné

Obrázek 12: Detail záznamu Produkt typu Sada na kartě Obecné.

 

 • Na servisním tiketu je před výjezdem technika zapsáno množství 1 ks a cena 8000 Kč (obr. 13):

Detail dialogu Servisní tiket

Obrázek 13: Detail dialogu Servisní tiket.

 

 • Servisní technik do dialogu Plnění aktivity vyplní celkový čas, ale „množství” ponechá prázdné (obr. 14).

Dialog Plnění aktivity, karta Obecné, typ položky Práce

Obrázek 14: Dialog Plnění aktivity, karta Obecné, typ položky Práce.

 

 • Jestliže pole Množství (obr. 14) obsahuje nulovou hodnotu, do servisního tiketu se žádné množství nepřenese a zůstane původní 1 ks.
 • Čas u „nečasového” produktu se v úvahu nebere, ani když je položka typu Práce (obr. 14).

Výsledek: Hodnota v poli „Množství” na servisním tiketu zůstane (obr. 15).

Detail dialogu Servisní tiket

Obrázek 15: Detail dialogu Servisní tiket.

Poznámka

 • Pokud byste do pole „Množství” v dialogu Plnění aktivity (obr. 14) zadali násobnou hodnotu množství, přenese se na servisní tiket (například hodnota 2 se na tiket zkopíruje jako 2 ks, obr. 16).

Detail dialogu Servisní tiket

Obrázek 16: Detail dialogu Servisní tiket.

 

Navazující dokument

Související dokumenty