Pozastávka a zádržné

Doplněk využijí stavební a jiné společnosti, které fakturují dlouhodobé zakázky, tzn. že vyžadují garance za kvalitu provedení díla a pozastavenou částku zaplatí například až po předání zakázky nebo po skončení záruční doby.

Doplněk do vydané faktury vygeneruje řádky zádržného a pozastávky (splátky, o kterých se účtuje) a následně vystaví s tím spojené doklady pro účtování.

Obsah:

Poznámky

 • Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Před použitím doplňku je nutná příprava dat v modulu Vydané doklady (viz nastavení doplňku níže).
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují také moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.

Instalace, nastavení a práce s doplňkem

Vytvoření knih a číselných řad

 • Podmínkou používání doplňku je existence knih "Pozastávka" a "Zádržné" v modulu Vydané doklady.
  • Vytvořte knihy "Pozastávka" a "Zádržné".
 • Ke každé knize zadejte jako konto knihy požadovanou analytiku účtu 311 (např. 311 002).
 • Pro knihy nastavte odlišné číselné řady. Například nastavte pro knihu "Zádržné" prefix "ZDR-"yyyy\- a pro knihu "Pozastávka" prefix "PZS-"yyyy\-
 • Doplňte slovní předkontace Pozastávka, Zádržné (obr. 1) v možnostech nastavení knih Pozastávka, Zádržné a v knize, kde vytváříte vydané faktury.
 • K předkontacím nastavte požadovanou analytiku účtu 395, přes který bude probíhat přeúčtování pozastávek a zádržného na jinou analytiku 311.

Slovní předkontace Pozastávka, Zádržné v možnostech nastavení knihy Vydané faktury a dobropisy

Obrázek 1: Slovní předkontace Pozastávka, Zádržné v možnostech nastavení knihy Vydané faktury a dobropisy.

Nastavení knih Pozastávka a Zádržné 

Asociujte typ záznamů faktura (FV) s názvy záznamů "Pozastávka" a "Zádržné" – pro každou knihu zvlášť (název záznamu se promítne do tiskových výstupů). Ostatní typy záznamů odstraňte (obr. 2).

Možnosti Vario a nastavení knihy Pozastávka (asociace typu a názvu záznamu)

Obrázek 2: Možnosti Vario a nastavení knihy Pozastávka (asociace typu a názvu záznamu).

Výchozí záznam

Pro každou knihu zvlášť nastavte v sekci Výchozí hodnoty výchozí záznam Pozastávka a Zádržné ComboBox - Nabídka (obr. 3).

Možnosti Vario a nastavení výchozího záznamu pro knihu Pozastávka

Obrázek 3: Možnosti Vario a nastavení výchozího záznamu pro knihu Pozastávka.

Fakturu vytvoříte standardním postupem. Teprve po zadání položek faktury spustíte doplněk nad položkami faktury z menu Agenda (Nástroje agendy) /příkazem "Pozastávka a zádržné" v agendě Vydané doklady (obr. 6).

Karta Nastavení

 • Ve spuštěném doplňku, na kartě Nastavení vyberete ze seznamů ComboBox - Nabídka knihy "Pozastávka" a "Zádržné" (obr. 4).
 • Nekontrolovat datum splatnosti CheckBox - Zatržítko
  • pokud je zatrženo, nekontroluje, zda je vyplněno datum splatnosti v dialogu Pozastávka a zádržné k dokladu. Pokud volba není zaškrtnuta a chybí datum splatnosti, doplněk nevygeneruje řádky zádržného a pozastávky.
 • Vložit zakázku CheckBox - Zatržítko
  • pokud je zatrženo, k položce dokladu Zádržné a Pozastávka vloží číslo zakázky, zakázka se propíše i do Souvislostí těchto dokladů.
 • Dále klepněte na kartu Obecné.

Dialog doplňku Pozastávka a zádržné, karta Nastavení

Obrázek 4: Dialog doplňku Pozastávka a zádržné, karta Nastavení.

Karta Obecné

Dialog doplňku Pozastávka a zádržné, karta Obecné

Obrázek 5: Dialog doplňku Pozastávka a zádržné, karta Obecné.

 

 • Doplněk dle zadání uživatele na kartě Obecné (obr. 5) vypočte hodnotu pozastávky i zádržného.
 • Můžete si vybrat, z jaké částky se má pozastávka nebo zádržné vypočítat.
  • Možnost Radio button - Přepínač Zbývá uhradit se v tu chvíli váže na aktuální částku dokladu celkem – tzn., pokud se nejdříve odečtou zaplacené zálohy a pak spustíte doplněk, zádržné bude vypočítáno z částky snížené o tuto zálohu.
 • Částky v polích sloupce Vypočtená cena můžete upravovat ručně – procenta se přepočítají k danému základu pro výpočet.
 • Poklepáním do polí sloupce Datum splatnosti otevřete dialog Kalendář.
 • Klepněte na tlačítko  OK  (obr. 5).

Dialog doplňku Pozastávka a zádržné nad detailem dokladu Faktura vydaná

Obrázek 6: Dialog doplňku Pozastávka a zádržné nad detailem dokladu Faktura vydaná.

 

Potvrzením uživatele doplněk provede následující:

 • Pod položky faktury vloží text (obr. 7) do řádků sloupce Popis:
  • Pozastávka x % do předání díla (pokud bylo vyplněno procento pro pozastávku).
  • Zádržné x % po dobu záruky (pokud bylo vyplněno procento pro zádržné).
 • Vloží také:
  • částku,
  • předkontace "Pozastávka" a "Zádržné" (nastavené jako spojovací účet).

Detail faktury vydané a položky přidané doplňkem Pozastávka a zádržné

Obrázek 7: Detail faktury vydané a položky přidané doplňkem Pozastávka a zádržné.

Vystavení dokladů

 • Vystaví se nedaňový doklad do knihy, která je přednastavena pro ZÁDRŽNÉ – na kontakt dle faktury, na částku zádržného – konto dokladu podle knihy (311 002), s uvedeným datem splatnosti podle nastavené splatnosti zádržného, předkontací "Zádržné" (spojovací účet) a variabilním symbolem stejným jako vystavená faktura (pro párování v bance). Doklad je ve stavu Uzamčeno, čeká na úhradu a bude nutné jej zaúčtovat.
 • Vystaví se nedaňový doklad do knihy, která bude přednastavena pro POZASTÁVKA – na kontakt dle faktury, na částku pozastávky – konto dokladu podle knihy (311 003), s uvedeným datem splatnosti podle nastavené splatnosti pozastávky, předkontací "Pozastávky" (spojovací účet) a variabilním symbolem stejným jako vystavená faktura (pro párování v bance). Doklad je ve stavu Uzamčeno, čeká na úhradu a bude nutné jej zaúčtovat.
 • Zároveň se na kartu Souvislosti (obr. 8) v zobrazení Všechny obvyklé souvislosti nebo Ostatní ComboBox - Nabídka zaznamenají vystavené doklady (evidenčně).

Detail faktury vydané a nabídka Zobrazit na kartě Souvislosti

Obrázek 8: Detail faktury vydané a nabídka Zobrazit na kartě Souvislosti.

Úhrada vystavených dokladů

Při úhradě bankovním výpisem nebo pokladním dokladem, po zadání variabilního symbolu (VS), se zobrazí nabídka ze tří dokladů – faktura vydaná (FV), faktura pozastávka a faktura zádržné. Poté je třeba vybrat, k čemu se platba vztahuje – podle toho se i doplní účet 311001 nebo 311002/3.

 • Funkce pracuje pouze nad detailem dokladu Faktura vydaná. V případě dobropisů je nutné provést vzájemné zápočty "ručně" pomocí interních dokladů na doklad "faktury" i doklady "zádržného" a "pozastávky".

Editace položek a dokladů Pozastávka, Zádržné

Úpravu nedoporučujeme kvůli provázanosti položek faktury a dokladů Pozastávka, Zádržné. Pokud se přesto do editace pustíte, doplněk vás upozorní na existující souvislosti a provede se o tom evidenční záznam do Deníku událostí.

Doporučujeme doklady neupravovat, ale stornovat (viz následující odstavec) a opakovaným použitím doplňku vystavit nové doklady.

Odstranění dokladu s položkami Pozastávka a Zádržné

Před smazáním dokladu doporučujeme postupovat následovně:

 • Nejdříve odstraňte položky Pozastávka, Zádržné na faktuře – tím se vystavené doklady Pozastávka, Zádržné dostanou do stavu Stornováno. Poté můžete neuhrazenou vydanou fakturu smazat.

Oprávnění k doplňku

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Vydané doklady / Pozastávka zádržné.

 

Související dokument

 • Registrace (použití licencovaných modulů nebo doplňků)