Roční účetní uzávěrka – převodový můstek

Roční účetní uzávěrka umožňuje převést zůstatky účtů na nové účty pomocí převodového můstku. Funkce převodového můstku nabízí například změnu struktury analytického členění včetně rozšíření pozic analytiky nebo změny pořadí pozic analytiky. Níže uvedený postup s příklady navazuje na dokument nápovědy Roční účetní uzávěrka.

Obsah

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Převodový můstek

V dialogu Možnosti roční účetní uzávěrky (obr. 1) můžete vytvořit převodový můstek, kterým se zůstatek z uzavíraného účtu otevře v novém roce na jiném účtu. To se hodí jednak v případě změny směrné účtové osnovy, nebo pokud jen chcete změnit analytické členění účtů.

 • Můstek nadefinujete v tabulce Převodový můstek zrušených kont na konta nová pro rok <rok> (obr. 1).

V tabulce převodového můstku se nastavují dvě hodnoty:

Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky a Převodový můstek zrušených kont na konta nová pro rok YYYY

Obrázek 1: Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky a Převodový můstek zrušených kont na konta nová pro rok YYYY.

Z konta (podmínka)

Podmínka výběru konta má formát podmínky like.

 • Můžete použít číslo účtu nebo jeho část a zástupné znaky * a ?
  • Zástupný znak * zastupuje libovolný počet libovolných znaků
  • Zástupný znak ? zastupuje jeden libovolný znak

Příklady

 • 311 100 vybere účet 311 100
 • 311 * vybere všechny účty ze syntetikou 311 (311 100, 311 110,  311 200, …)
 • 311 1* vybere všechny účty začínající na 311 1 (311 100, 311 110, ..)
 • 311 ??1 vybere všechny účty, začínající na 311 a končící na 1 (311 101, 311 201, 311 111, …)
 • 31? 0?? vybere všechny účty, začínající na 31 a mající na prvním místě analytiky 0 (311 000, 312 001, 313 089, …)

Převodový můstek funguje tak, že pomocí podmínky výběru Z konta vybere existující účty z účetního rozvrhu a aplikuje na ně masku záměny Na konto. Tím vznikne nové číslo účtu, na které funkce roční účetní uzávěrky převede počáteční zůstatek uzavíraného účtu.

Na konto (maska záměny)

Maska záměny Na konto má formát podobný podmínce „z konta”. Můžete zadat přímo číslo cílového účtu, nebo použít stejné zástupné znaky jako v podmínce výběru (Z konta). Zástupné znaky v masce záměny budou nahrazeny shodou z konkrétního účtu.

Zástupné znaky jsou nahrazovány v pořadí, které je shodné s pořadím zástupných znaků v podmínce. V případě, že je potřeba změnit pořadí ve výsledném čísle účtu, lze v masce záměny použít zástupce pozice shody. Zástupce pozice shody je číslo uvedené v ostrých závorkách <1>.

Příklady

 • 311 220 zůstatky budou převedeny na účet 311 220
 • 311 * výsledný syntetický účet bude 311, analytika bude převzata ze zdrojového účtu
 • 311 9?? první znak analytiky bude 9, ostatní znaky budou převzaty z 2. a 3. pozice zástupného znaku podmínky
 • 311 9<2> od 2. pozice analytiky bude uvedena shoda odpovídající shodě s druhým zástupným znakem v podmínce

Poznámka

Pokud zástupnému znaku v masce záměny neodpovídá žádná shoda, bude zástupný znak ve výsledném účtu nahrazen znakem X (obr. 1a). To se může stát například v situaci, kdy počet zástupných znaků v podmínce je menší než počet zástupných znaků v masce záměny.

Například pokud definujete převod účtu z konta 311 000 na konto 311*, není možné přiřadit k zástupnému znaku * žádnou shodu z kritéria 311 000 (protože neobsahuje žádný zástupný znak). Tato chyba je signalizována znakem X ve výsledném účtu 311 X00.

Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky a náhled převodového můstku v případě chybné definice masky

Obrázek 1a: Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky a náhled převodového můstku v případě chybné definice masky.

 

Maska kritéria (Z Konta) Popis Hodnota Shoda 1 Shoda 2 Shoda 3   Maska záměny (Na konto) Popis Výsledek
311 100 Vybere účet 311 100 311 100 Žádná, protože není určena maska   311 200 Konstantní hodnota 311 200
              311 * Chyba, nelze přiřadit shodu  
              312 ?00 Chyba, nelze přiřadit shodu  
 
311* Vybere vše, co začíná 311 311 100 " 100"       312* Změní analytiku 312 100
              312 333 Vše na 312 333 312 333
              312 ??? Chyba, chcete 3 shody, ale je tam jen jedna  
              311 0<2><1> Chyba, shoda 2 neexistuje a shoda 1 je " 100" (tj. s mezerou)  
 
311 ??? Vybere vše, co začíná 311 311 456 4 5 6   312* Chyba, maska nepasuje na kriteria (první shoda?)  
              312 333 Vše na 312 333 312 333
              312 ??? Nahradit shody ve stejném pořadí 312 456
              311 0<2><1> Použít 2. a 1. shodu 311 054
              311 9?8?7? Přidat do analytiky 978 311 947586
              312 9<3>8<2>7<1> Přidat do analytiky 978 a změnit pořadí 312 967584

Pět konkrétních příkladů použití

Příklad 1: Jednoduchý převod bez použití zástupných znaků

 • V podmínce Z konta i v masce záměny Na konto zadáte konkrétní čísla účtů (obr. 2).

Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky a Převodový můstek zrušených kont na konta nová pro rok YYYY

Obrázek 2: Dialog Možnosti roční účetní uzávěrky a Převodový můstek zrušených kont na konta nová pro rok YYYY.

 

 • Tlačítkem  Náhled převodů…  (obr. 2) můžete zobrazit výsledek (obr. 3).
 • V tomto případě se účty převádějí přesně tak, jak je definováno v můstku.

V okně náhledu (obr. 3) vidíte sloupec Poznámka <rok otevření>, ve kterém mohou být uvedeny následující poznámky:

 • Není založen – účet není založen v rozvrhu otevíraného roku. Potřebné účty se při uzávěrce založí automaticky, takže to nemusí vadit. Pokud však již máte účtový rozvrh založený, signalizuje tato poznámka, že maska na konto zřejmě vrací neočekávanou hodnotu.
 • Je duplicitní – znamená, že výsledný účet se opakuje, tj. že některá z předchozích masek vrátila stejnou hodnou. Pokud si přejete otevřít zůstatek více účtů na jednom novém účtu, je to v pořádku. Pokud nechcete zůstatky účtů sloučit, potom je potřeba opravit definici můstku.

Dialog Náhled převodového můstku

Obrázek 3: Dialog Náhled převodového můstku.

Příklad 2: Záměna „začátku” čísla účtů pomocí zástupného znaku *

Změnu syntetického účtu, nebo obecně změnu čísla účtu zleva lze provést za pomoci znaku *

Například můstek…

Z konta Na konto
073* 076*

…vrací v závislosti na účtech v rozvrhu následující výsledky:

Z konta 2021 Na konto 2022
073 100 076 100
073 200 076 200

Analytiky 100 a 200 zde představují shodu se zástupným znakem * v podmínce Z konta a jsou použity v masce náhrady Na konto místo znaku *

Další příklady

Z konta Na konto Z kontA 2021 Na konto 2022
073 1* 076 1* 073 100 076 100
311 2* 311 5* 311 234 311 534

Příklad 3: Záměna libovolné části čísla účtů pomocí zástupných znaků ?

Pro změnu v libovolné části účtu použijte zástupný znak ?

Například můstek…

Z konta Na konto
073 ??? 076 ???

…vrací v závislosti na účtech v rozvrhu výsledky:

Z konta 2021 Na konto 2022
073 100 076 100
073 200 076 200

Analytiky 100 a 200 zde představují shodu se zástupnými znaky ??? v podmínce Z konta a jsou použity v masce náhrady Na konto místo znaků ???

V tomto případě musíte dodržet délku čísla účtu a správné formátování (mezera na 4. pozici).

Další příklady

Z konta Na konto Z konta 2021 Na konto 2022
073 1?? 076 1?? 073 156 076 156
311 2?? 311 5?? 311 234 311 534
311 ??5 311 ??8 311 245 311 248

Příklad 4: Změna pořadí v čísle účtu

V případě zástupného znaku ? se nahrazují čísla v masce podle pořadí shody. Pokud potřebujete pořadí změnit, můžete použít zástupce, který určuje konkrétní pořadí.

Například můstek…

Z konta Na konto
073 ??? 076 <3><1><2>

…vrací v závislosti na účtech v rozvrhu následující výsledky:

Z konta 2021 Na konto 2022
073 789 076 978
073 456 076 645

Příklad 5: Změna délky analytického účtu

Pokud chcete od nového roku přejít na jinou délku analytiky, nastavte novou délku v možnostech účtového rozvrhu nového roku (obr. 4).

Nastavení délky analytického konta v možnostech dialogu Účtový rozvrh

Obrázek 4: Nastavení délky analytického konta v možnostech dialogu Účtový rozvrh.

 

Definujte převodový můstek tak, aby maska Na konto měla požadovaný formát (viz 4 znaky analytického účtu v následujících příkladech).

Z konta Na konto Z konta 2021 Na konto 2022
311 2?? 311 20?? 311 278 311 2078
311 ??? 311 ?9?? 311 456 311 4956
??? ??? ??? ?0?? 311 456 311 4056
3?? ??? 3?? <5>0<3><4> 311 456 311 6045

 

Poznámky

Podmínka ??? ??? vybere všechny rozvahové a podrozvahové účty. Využijete ji, pokud chcete převést všechny účty, např. hromadně změnit strukturu analytického účtu.

Podmínky definujte tak, aby nevracely duplicitní záznamy. Například podmínka ??? ??? vrátí všechny účty. Pokud na dalším řádku definujete podmínku ??? 0??, vybere tato podmínka všechny účty na prvním místě analytiky je znak 0. Tyto účty ale zároveň odpovídají podmínce ??? ??? a tím dojde k duplicitnímu výběru.

 

Související dokumenty