Založení a zařazení nového majetku

Na panelu nástrojů stiskněte tlačítko pro přidání nového záznamu. Založíte tak kartu majetku s číslem podle zvolené číselné řady. Na kartě Obecné (obr. 1) se vyplňují technické údaje majetku – výrobce, SK, výrobní číslo, informace o záruce apod. Na kartách odpisů je třeba zadat pořizovací cenu a vytvořit odpisové plány.

Pro správné fungování „evidence majetku” je nutné zadat tyto údaje:

 • Druh majetku
 • Konto majetku
 • Datum pořízení
 • Umístění/středisko
 • Datum zařazení
 • Vstupní (pořizovací) cena na kartách odpisů
 • Předkontace

Dialog Majetek (odpisovaný), karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Majetek (odpisovaný), karta Obecné.

Modelový příklad

Pro demonstraci různých případů si založte karty majetku podle následujícího vzoru. Seznam majetku pro pořízení se všemi údaji naleznete v dokumentu Vzorové karty majetku. Pro správné pořízení je ještě třeba mít v modulu Účetnictví vytvořený účtový rozvrh a v nastavení Varia založená střediska (nejsou nutná, pokud vás střediska při zpracování nezajímají – jejich vyplnění tak můžete vynechat).

Postup

 • Rozklikněte pole Druh majetku (obr. 1) a vyberte jeden z předdefinovaných druhů (HIM, DHM, NIM).
 • V poli Název napište celý název (popis) majetku.
 • Vyplňte konto majetku – tedy účet, na kterém bude majetek v účetnictví evidovaný (účtová skupina 0) a Datum pořízení (běžně je to datum z faktury za nákup majetku).
 • V poli Referent je nyní vyplněno vaše jméno (jméno uživatele, který majetek založil).
 • V poli Odpověd. os. můžete vybrat odpovědnou osobu za daný majetek, osoby (zaměstnanci) musí být zadány v kartě Osoby v nastavení Naše firma. Společně s „Umístěním” je to důležitý údaj pro inventarizaci.
 • V části Zařazeno vyplňte datum skutečného zařazení do používání a středisko (nákladový klíč). Majetek však zatím zařadit nepůjde, protože nemá uvedenou vstupní cenu a předkontaci zařazení. Přejděte proto na kartu Účetní odpisy.

Na kartě Účetních odpisů se vytváří a udržuje účetní odpisový plán. V levé horní části karty systém poskytuje přehled o odpisech a cenách majetku. Pro zařazení majetku je dostačující vyplnění polí Vstupní cena a předkontace, zejména pro zařazení.

Předkontace je možné zadávat třemi způsoby
1. Prostým uvedením obou účtů rozdělených lomítkem např. 551000/082000.
2. Uvedením „Knihy odpisu” (kniha interních dokladů), ve které jsou nastaveny slovní předkontace a jejich doplnění v řádku předkontací.
3. Uvedením pouze nemajetkových účtů (551xxx, 042xxx, 541xxx), pokud máte shodnou analytiku na majetkovém a oprávkovém účtu.

Po zařazení majetku je možné vytvořit oba odpisové plány.

 • Vyplňte pole Vstupní cena. Je možné zadat rozdílnou daňovou a účetní pořizovací hodnotu, vyplňte jednu z cen, automaticky se cena propíše do druhé karty odpisů, kde ji můžete změnit.
 • Do společného řádku předkontací vyplňte předkontaci pro odpis a zařazení. Předkontaci pro vyřazení je možné zadat okamžitě, nebo až ve chvíli vyřazování, kdy budete již přesně vědět, z jakého důvodu se majetek vyřazuje, a jaké tedy bude účtování zůstatkové ceny.
 • Přejděte zpět na kartu Obecné a stiskněte tlačítko Zařadit. Systém doplní zatržítko do pole Zařazeno a číslo interního dokladu do pole Doklad.

Tento doklad si zkontrolujte jeho otevřením pomocí tlačítka se stříškou za číslem dokladu. Otevře se interní doklad, kde na kartě Položky najdete připravený účetní zápis zařazení majetku. POZOR! Interní doklad se vytvořil s aktuálním (dnešním) datem, proto ho na kartě „Obecné” změňte na skutečné datum zařazení majetku. Interní doklad poté uzavřete.

 • Nyní založte a obdobným způsobem vyplňte další karty majetku. Nepoužívejte však tlačítko Zařadit.
 • Ve chvíli, kdy budete mít všechny karty připravené k zařazení, zvolte z menu Agenda (Nástroje agendy) příkaz Zařadit majetek...

Některé akce je možné provádět hromadně pro více karet majetku (zařazení, vyřazení, přepočet odpisových plánů). Po výběru z navrženého seznamu karet se akce provede u všech vybraných. Hromadné zařazení vytvoří pouze jeden interní doklad. Je tedy vhodné pro zařazení majetku za celé období, bez nutnosti dodržení přesného data podle karty majetku.

Simulace odpisů

 1. Z detailu odpisovaného majetku můžete vypočítat odpisové plány i pokud majetek není zařazen (mluvíme o simulaci odpisů). Tlačítko  Přepočítat  na kartě daňových i na kartě účetních odpisů se zpřístupní až po vyplnění požadovných hodnot (částka, způsob odpisu a datum zařazení), ale kontroluje se např. i vyplnění doby trvání smlouvy u NIM typu smlouva.
 2. Pokud máte vypočtené plány (tj. plán obsahuje položky) a změníte některou hodnotu, která ovlivňuje plán, dojde k automatickému přepočtu. Přepočet není nytné vynucovat klepnutím na tlačítko  Přepočítat . (Pokud jsou na sobě plány závislé (např. účetní podle daňového) přepočtou se oba plány, jinak se přepočte jen plán ovlivněný danou změnou.)
 3. Při zařazení se automaticky přepočtou/vypočtou odpisové plány (tedy pokud jsou zadány potřebné údaje jako způsob odpisu a doba trvání).
 4. Validace polí kontroluje, jestli neměníte hodnoty ovlivňující vstupní cenu po zařazení atp.
 5. Zrušení zařazení „odškrtnutím” zatržítka „Zařazeno” je indikováno dotazem „Přejete si zrušit zařazení?”.
 6. Pokud není nastaveno účtování nebo se používá jednoduché účetnictví, nejsou dostupná pole pro zadání předkontací a nevystavují se doklady.

 

Navazující dokument