Karta Zápůjčka – Zápůjčka

Karta Zápůjčka v zobrazení podřízené záložky Položky (obr. 1) představuje klíčové místo dokladu Zápůjčka – společně s navazající kartou Položky. Do karty Zápůjčka zadáváte data zapůjčení a především zdrojové jednotky určené k zapůjčení. Pokud máte vše správně nastavené, zbylá pole se doplní automaticky a na kartu Položky se paralelně přidávají položky – produkty typu Služba.

Zápůjčka může nabývat těchto stavů (podle situace):

 • „Bez stavu”
 • Rezervováno
 • Zapůjčeno
 • Vráceno
 • Stornováno

Pokud preferujete zautomatizování procesu vytváření zápůjčky, používejte Průvodce vystavení rezervace.

Obsah:

Dialog Zápůjčka, karta Zápůjčka a podřízená záložka Položky

Jestliže jste v možnostech knihy Půjčovna nezapnuli funkci CheckBox - Zatržítko Používat průvodce založením zápůjčky, můžete v agendě Půjčovna vytvářet nové záznamy Zápůjčka klepnutím na příkaz Nový Nový záznam ve skupině Záznamy. Otevřete detail nového záznamu na kartě Zápůjčka v zobrazení podřízené záložky Položky (obr. 1).

Stavy zápůjčky v dialogu Zápůjčka, na kartě Zápůjčka a podřízené záložce Položky

Obrázek 1: Stavy zápůjčky v dialogu Zápůjčka, na kartě Zápůjčka a podřízené záložce Položky.

Postup zadání zdrojové jednotky pro účely výpůjčního procesu

Na výběr máte tři možnosti, které lze vzájemně kombinovat:

1. Vyplňte zdroje, které chcete zapůjčit. Doporučujeme nejdříve vybrat typ zdroje, až pak zdroj (bez „zdroje” je vhodné Nastavit stav objednat).

 • Z katalogu se do položky promítne popis zdroje.
 • Stav položky se automaticky nastaví na Rezervováno.
 • Hodnoty polí Rezervace od a Rezervace do se vyplní podle dat zapůjčení a vrácení.
 • Pokud chcete změnit hodnoty dat (časového intervalu celé zápůjčky), poklepejte na jedno z polí Datum zapůjčení, Datum vrácení (obr. 1).
 • Všem položkám zápůjčky ve stavu Rezervace změníte časový interval najednou pomocí dialogu Interval zápůjčky.

Dialog Zápůjčka – Interval zápůjčky

 • Jestliže při požadavku na změnu časového intervalu (všem položkám zápůjčky naráz) pomocí dialogu Interval zápůjčky dojde ke kolizi zdrojů, otevře se dialog Změna období – Konflikt rezervace. Zdroje vyjmenované v dialogu nelze rezervovat na nové období. Uživatel musí posunout období nebo vyměnit zdroje.

Dialog Změna období – Konflikt rezervace

2. Lze vybrat nejdříve zdroj, až pak typ zdroje.

 • Z nabídky pole Typ zdroje ComboBox - Nabídka vyberte některou z položek knihy Katalog typů zdrojů, pak teprve zdroj z knihy Katalog zdrojů z nabídky pole Zdroj ComboBox - Nabídka.
 • Popis zdroje se doplní automaticky z katalogu.
 • Stav položky se výchoze nastaví na Rezervováno.
 • Hodnoty polí Rezervace od a Rezervace do v položkách se vyplní podle dat zapůjčení a vrácení. Pokud chcete změnit hodnoty dat (časového intervalu rezervace), poklepejte na jedno z polí.
 • Změnu časového intervalu jediné vybrané položky provedete poklepáním do pole příslušného řádku sloupce Rezervace od, Rezervace do a následně v otevřeném dialogu Interval rezervace.

Dialog Zápůjčka – Interval rezervace

3. Další možností, jak vložit zdrojové jednotky pro účely výpůjčního procesu, je použití klávesové zkratky Ctrl+D nad polem Zdroj.

 • Použitím klávesové zkratky otevřete dialog Výběr zdrojů (obr. 1a). Zde zatžítkem vyberete jeden nebo více zdrojů a výběr potvrdíte tlačítkem  OK .

Dialog Výběr zdrojů otevřete klávesovou zkratkou Ctrl+D

Obrázek 1a: Dialog Výběr zdrojů otevřete klávesovou zkratkou Ctrl+D.

Zapůjčení – kauce – tisk na kartě Zápůjčka (v zobrazení podřízené záložky Položky)

Zápůjčka (obr. 1) nabývá těchto stavů:

 • Bez stavu
 • Rezervováno
 • Zapůjčeno
 • Vráceno
 • Stornováno

Zápůjčku zahájíte vložením zdroje na kartu Zápůjčka (viz podrobný popis výše).

 • Automaticky se nastaví stav Rezervováno.
 • Zdroj je zablokován, nelze jej na stejný čas (termín) rezervovat.

Zápůjčce změníte stav klepnutím na  Zapůjčit ComboBox_2 . Jestliže stav Zapůjčit vyberete z nabídky tlačítka  Stav vše ComboBox_2 , zobrazí se dialog Volby (obsahující další volby kauce, tisk) – obr. 1b. Pokud do stavu Zapůjčeno zápůjčku přepnete pomocí místní nabídky nad polem sloupce Stav, dialog Volby se neotevře. Doporučujeme proto používat volby stavů z nabídky tlačítka  Stav vše ComboBox_2 .

 • Dialog Volby slouží ke stanovení výše kauce, způsobu její úhrady, ověření/změně data zapůjčení (je předvoleno), volby druhu tiskového formuláře „Smlouva zapůjčení” a zatržítko k ne/povolení jeho tisku.

Klepnutím na tlačítko Zapůjčit v dialogu Volby zahájíte skutečné zapůjčení (převzetí zdrojové jednotky zákazníkem).

Dialog Volby (Zapůjčit) v detailu dokladu Zápůjčky

Obrázek 1b: Dialog Volby – Zapůjčit.

Vrácení – kauce – tisk na kartě Zápůjčka (v zobrazení podřízené záložce Položky)

Zápůjčce změníte stav klepnutím na stav Vrátit (obr. 1).

Jestliže stav Vrátit vyberete z nabídky tlačítka  Stav vše ComboBox_2 , zobrazí se dialog Volby. Pokud do stavu Vrátit zápůjčku přepnete pomocí místní nabídky nad polem sloupce Stav, dialog Volby se neotevře, ale rovnou se otevře dialog Dokončit zapůjčení (obr. 1d). Doporučujeme proto používat volby stavů z nabídky tlačítka  Stav vše ComboBox_2 .

Dialog Volby (obr. 1c) v tomto případě slouží k vrácení složené kauce, ověření způsobu její předchozí úhrady, ověření/změně data vrácení (je předvoleno), volby druhu tiskového formuláře „Smlouva vrácení” a zatržítko k ne/povolení jeho tisku.

Klepnutím na tlačítko Vrátit v dialogu Volby nastane skutečné vrácení zdrojové jednotky zákazníkem.

Dialog Volby (Vrátit) v detailu dokladu Zápůjčky

Obrázek 1c: Dialog Volby – Vrátit.

 

Následně se otevře dialogové okno Dokončit zapůjčení s dotazem na uzamčení zápůjčky (obr. 1d). Pokud doklad Zápůjčka uzamknete, doklad se uzavře a stav zápůjčky na kartě Zápůjčka se nastaví na Vráceno, pole Stav (dokladu) na kartě Obecné taktéž.

Dialog Dokončit zapůjčení

Obrázek 1d: Dialog Dokončit zapůjčení.

Stornování zápůjčky a služby

Při stornování zápůjčky na kartě „Zápůjčka” není potřeba stornovat související službu na kartě „Položky” (a naopak). Výhoda z toho plynoucí je nasnadě. Můžete stornovat jen zápůjčku nebo jen službu, ale také obě naráz.

Stornování na kartě Zápůjčky

 • Jestliže je zápůjčka ve stavu "Bez stavu" nebo Rezervováno, zobrazí se dialog s dotazem, zda chcete souběžně stornovat i službu na kartě Položky.
 • Zvolíte-li Adjudication ANO – stornujete obě, Adjudication NE – stornujete jen zápůjčku. Volba Storno zruší akci stornování položky (obr. 1e).
 • Pro stavy „Zapůjčeno”, „Vráceno” nelze stornování uplatnit, dialog s volbami se nenabídne.

Dialog Stornovat poptávku

Obrázek 1e: Dialog Stornovat poptávku.

Stornování na kartě Položky

 • Fakturovanou zápůjčku nemůžete stornovat. Jestliže je zápůjčka ve stavu „Bez stavu” nebo „fakturovat” – stornovat ji můžete.
 • Pokud je povoleno stornovat i zápůjčku na kartě Zápůjčka (viz výše), zobrazí se dialog s dotazem, zda chcete stornovat zápůjčku na kartě Zápůjčka (ANO – NE – Storno).

Odstranění zápůjčky a služby

Při odstranění zápůjčky na kartě „Zápůjčka” je potřeba odstranit související službu na kartě Položky (a naopak). Před odstraněním zápůjčky/služby prosím prověřte, zda je odstranění povoleno jak z hlediska zápůjčky, tak z hlediska služby.

Odstranění na kartě Zápůjčky

 • Jestliže je zápůjčka ve stavu „Bez stavu”, Rezervováno nebo Stornováno, můžete zápůjčku odstranit, pokud to zároveň dovoluje stav služby na kartě Položky.
 • Jestliže je zápůjčka ve stavu „Zapůjčeno” nebo „vráceno”, odstranit ji nelze.

Odstranění na kartě Položky

 • Jestliže je služba ve stavu „Bez stavu”, fakturovat nebo Stornováno, odstranit ji můžete, pokud to zároveň dovoluje stav zápůjčky.
 • Služby ve stavu „OK” nebo „Fakturováno” odstranit nelze.

Záměna zdrojové jednotky k zapůjčení

Zaměnit zdroj na kartě Zápůjčka můžete uskutečnit ve všech stavech zápůjčky:

 • Bez stavu
 • Rezervováno
 • Zapůjčeno
 • Vráceno
 • Stornováno

a ve všech stavech související služby:

 • Bez stavu
 • fakturovat
 • Fakturováno
 • Stornováno

Záměnu zdroje můžete uskutečnit pouze v případě, jestliže nový zdroj je možné zarezervovat na již stanovené období zápůjčky. Dále se bere v úvahu, zda:

Související služba není součástí kompletu

 • Pokud zdroj, kterým chcete nahradit původní na kartě Zápůjčky, patří pod stejný typ zdroje, související služba na kartě Položky zůstane ponechána (včetně ceny).
 • Jestliže je ale zdroj zařazen pod jiný typ zdroje a jeho vložením by mělo dojít ke změně související služby, zobrazí se dialogové okno s dotazem na změnu typu zdroje.
  • Pokud byla služba ve stavu „Bez stavu”, fakturovat, Stornováno, zobrazí se dialog s dalšími volbami (obr. 1f).

Dialog Změna typu zdroje

Obrázek 1f: Dialog Změna typu zdroje.

 

 • Pokud byla služba ve stavu „Fakturováno”, zobrazí se dialog „Zdroj nelze použít…” (obr. 1g).

Zdroj nelze použít, protože by došlo ke změně ceny již fakturované položky

Obrázek 1g: Zdroj nelze použít, protože by došlo ke změně ceny již fakturované položky.

Související služba je součástí kompletu

 • Pokud zaměněný zdroj patří pod stejný typ zdroje, související služba na kartě Položky zůstane ponechána (včetně ceny).
 • Jestliže zdroj patří pod jiný typ zdroje a jeho vložením by mělo dojít ke změně související služby, je změna zakázána. Zobrazí se dialogové okno s doporučením dekompletace, – uskutečníte změny podle požadavku a provedte následnou kompletaci.

 

Tabulka 1, obrázek 1: Pole a funkce dialogu Zápůjčka – karta Zápůjčka a podřízená záložka Položky.

pole popis
Datum zapůjčení Datum a čas vytvoření dokladu. Datum a čas zapůjčení se automaticky vyplní pomocí šablony Výchozí/Nový záznam knihy Půjčovna, tzn. podle aktuálního systémového data uživatelské stanice. Poklepáním na identifikátory data a času otevřete dialogy Dialog Kalendář Kalendář a Čas. Hodnoty můžete libovolně upravovat.
Datum vrácení Datum a čas vrácení je automaticky vyplněn pomocí šablony Výchozí/Nový záznam knihy Půjčovna, tzn. podle aktuálního systémového data uživatelské stanice navýšený o jeden den. Poklepáním na identifikátory data a času otevřete dialogy Dialog Kalendář Kalendář a Čas. Hodnoty můžete libovolně upravovat.
Kauce celkem Suma přijaté zálohy. Evidenční pole.
Kauce vrácena Suma vrácené zálohy. Evidenční pole.
Způsob úhrady kauce CheckBox - Zatržítko Hotově, Platební kartou. Evidenční pole.
Typ zdroje Typ položky v katalogu půjčovny, který slouží pro definování skupiny zdrojů (Family Auta, Combi Auta, Lyže sjezdové, Lyže běžecké). Lze k němu definovat dovednosti, půjčovné (službu), umístění a další parametry. Dialog Výběr zdrojů otevřete pomocí klávesové zkratky Ctrl+D.
Zdroj ComboBox - Nabídka Typ položky v katalogu půjčovny, který slouží k definici konkrétního produktu k zapůjčení. Poklepáním na identifikátor zdroje otevřete detail položky půjčovny. Nabídku zdrojových jednotek v seznamu ovlivňuje nastavení na kartě Vícečetné zdroje.
Popis Popis zdroje převzatý z detailu Položka půjčovny.
Stav (zápůjčky)

Hodnota v poli sloupce Stav informuje o stavu zápůjčky. Podle hodnoty stavu jsou povoleny/odepřeny další operace se zápůjčkou.

Místní nabídka ovlivňující stav jediné Zápůjčky (v řádku):

 • Rezervovat (Rezervováno) – Zrušit rezervaci
  • (Stav konkrétního zdroje v záznamu Zápůjčka, který označuje nedostupnost daného zdroje v učitém časovém úseku, kdy je však zdroj stále ve skladu uživatele Půjčovny – Zrušením rezervace nabývá pole "nulové" hodnoty a položka je ve stavu poptávky.)
 • Zapůjčit (Zapůjčeno) – Zrušit zapůjčení (zrušením zapůjčení nastavíte stav Rezervováno)
 • Vrátit (Vráceno) – Zrušit vrácení (zrušením vrácení nastavíte stav Zapůjčeno)
 • Stornovat (Stornováno) – Zrušit storno

Viz také tlačítko stavů všech položek dokladu.

Rezervace od Datum počátku rezervace dle data v záhlaví karty. Poklepáním na identifikátor data a nebo času otevřete dialog Dialog Kalendář Kalendář a čas.
Čas

Čas počátku rezervace. Poklepáním na identifikátor data a nebo času otevřete dialog Dialog Kalendář Kalendář a čas. Pokud měníte čas, systém nabídne změnu i data vrácení o původní časový úsek – o rozdíl mezi datem zapůjčení a vrácením.

Změnit i datum vrácení o původní časový úsek

Rezervace do Datum ukončení rezervace dle data v záhlaví karty. Poklepáním na identifikátor data a nebo času otevřete dialog Dialog Kalendář Kalendář a čas. Jestliže zde změníte hodnotu data a času, ovlivníte tím hodnotu v poli sloupce Množství.
Čas Čas ukončení rezervace.
Množství Automaticky doplněný počet jednotek (dny, hodiny) vypočtený na základě rozdílu mezi daty zapůjčení a vrácení. Vypočtenou hodnotu v poli sloupce "Množství" nepřepisujte. Ke změně této hodnoty použijte pole Rezervace od.
Jednotky Výchozí jednotky produktu typu Služba (Katalog). Pole Combo zobrazuje jednotky (hodiny nebo dny), ve kterých se s produktem typu Služba pracuje v dokladech, resp. v zápůjčce. (Poznámka: doplňkovým řešením vytvořeným na zakázku lze zadávat i jiné jednotky.)
Půjčovné Produkt typu Služba (Katalog). Identifikátor v poli sloupce Půjčovné se vyplní automaticky z Katalogu. Pokud je možností půjčovného více, můžete ze seznamu pole vybírat i z jiných identifikátorů. Postačí, když Službu máte v katalogu půjčovny přiřazenou k Typu zdroje. Jestliže máte službu vyplněnou u Typu zdroje i u Zdroje, má přednost služba definovaná ke Zdroji (viz také Půjčovné pro typy položek Zdroj a Typ zdroje).
Cena Cena zápůjčky. Základní prodejní cena produktu typu Služba převzatá z ceníku nebo z katalogové karty násobená množstvím jednotek (viz cenotvorba agendy Půjčovna).
Umístění Hodnota číselníku přenesená ze stejnojmenného pole z karty Obecné detailu záznamu Zdroj.
Komplety Otevře dialog Kompletování položek, ve kterém můžete z několika zdrojových jednotek vytvořit jednu zdrojovou jednotku pro účely výpůjčního procesu. Viz také odstavec Komplety.

Stav (vše)

Vše ComboBox_2

Podle hodnoty stavu položky jsou povoleny další operace s položkou.

Tlačítko ovlivňující stavy všech zápůjček (všech řádků):

 • Rezervovat (Rezervováno) – Zrušit rezervaci
  • (Stav konkrétního zdroje v záznamu Zápůjčka, který označuje nedostupnost daného zdroje v učitém časovém úseku, kdy je však zdroj stále ve skladu uživatele Půjčovny – Zrušením rezervace nabývá pole "nulové" hodnoty a položka je ve stavu poptávky.)
 • Zapůjčit (Zapůjčeno) – Zrušit zapůjčení (zrušením zapůjčení nastavíte stav Rezervováno)
 • Vrátit (Vráceno) – Zrušit vrácení (zrušením vrácení nastavíte stav Zapůjčeno)
 • Stornovat (Stornováno) – Zrušit storno

Viz také místní nabídka stavů nad konkrétní položkou.

Dialog Zápůjčka, karta Zápůjčka a podřízená záložka Počítadla

Pro každou zdrojovou jednotku se zobrazí tolik počítadel (řádků), kolik jste jich definovali na kartě Počítadla – s možností potvrzení počátečního stavu. Počáteční stav se načte ihned při vložení zdrojové jednotky do zápůjčky, nebo při změně stavu položky na Zapůjčeno.

 • Do podřízené záložky Počítadla je automaticky zkopírována většina údajů zadaných na kartě Počítadla v detailu záznamu Položka půjčovny (záznam z knihy Katalog zdrojů).

Při vracení půjčeného zdroje doplníte konečný stav a potvrdíte jej. Hodnota konečného stavu se po ukončení zápůjčky stane hodnotou počátečního stavu pro další zápůjčku.

 • Pokud dojde k přidání zdroje na položku v okamžiku, kdy stav již je Zapůjčeno, položka se automaticky vytvoří ve chvíli připlánování zdroje.

Dialog Zápůjčka, karta Zápůjčka a podřízená záložka Počítadla

Obrázek 2: Dialog Zápůjčka, karta Zápůjčka a podřízená záložka Počítadla.

 

Tabulka 2, obrázek 2: Pole a funkce dialogu Zápůjčka – karta Zápůjčka a podřízená záložka Počítadla.

POLe popis
Datum zapůjčení Datum a čas vytvoření dokladu. Datum a čas zapůjčení se automaticky vyplní pomocí šablony Výchozí/Nový záznam knihy Půjčovna, tzn. podle aktuálního systémového data uživatelské stanice. Poklepáním na identifikátory data a času otevřete dialogy Dialog Kalendář Kalendář a Čas. Hodnoty můžete libovolně upravovat.
Datum vrácení Datum a čas vrácení je automaticky vyplněn pomocí šablony Výchozí/Nový záznam knihy Půjčovna, tzn. podle aktuálního systémového data uživatelské stanice navýšený o jeden den. Poklepáním na identifikátory data a času otevřete dialogy Dialog Kalendář Kalendář a Čas. Hodnoty můžete libovolně upravovat.
Kauce celkem Suma přijaté zálohy. Evidenční pole.
Kauce vrácena Suma vrácené zálohy. Evidenční pole.
Způsob úhrady kauce CheckBox - Zatržítko Hotově, Platební kartou. Evidenční pole.
Zdroj

ComboBox - Nabídka Typ položky v katalogu půjčovny, který slouží k definici konkrétního produktu k zapůjčení. V tomto případě zdrojová jednotka, ke které jste definovali počítadlo na kartě Počítadla.

Popis Popis zdroje z detailu Položka půjčovny.
Počítadlo Identifikátor (název) počítadla z detailu karty Počítadla.
Jednotky Jednotka definovaného počítadla z detailu karty Počítadla.
Počáteční stav 1. Výchozí hodnota počátečního stavu počítadla korespondující s hodnotou v poli sloupce Stav karty Počítadla (platí pro první zápůjčku).
2. Při vracení půjčeného zdroje doplníte konečný stav a potvrdíte jej. Hodnota konečného stavu se po ukončení zápůjčky stane hodnotou počátečního stavu pro další zápůjčku.
Potvrdit CheckBox - Zatržítko Potvrzení hodnoty počátečního stavu.
Konečný stav Při vracení půjčeného zdroje doplníte konečný stav a potvrdíte jej. Hodnota konečného stavu se po ukončení zápůjčky stane hodnotou počátečního stavu pro další zápůjčku.
Potvrdit CheckBox - Zatržítko Potvrzení hodnoty konečného stavu.
Rozdíl Vypočtená hodnota rozdílu mezi počátečním a konečným stavem.
Komplety Otevře dialog Kompletování položek, ve kterém můžete z několika zdrojových jednotek vytvořit jednu zdrojovou jednotku pro účely výpůjčního procesu. Viz také odstavec Komplety.

Stav (vše)

Vše ComboBox_2

Viz Tabulka 1.

 

Komplety

Použití kompletů v praxi je nasnadě. Chcete zapůjčit dvě a více výpůjčních (zdrojových) jednotek za zvýhodněnou cenu. Díky funkci Komplety takový záměr snadno uskutečníte.

V dokladu Zápůjčka, na kartě Zápůjčka vložíte připravené zdroje, které chcete zapůjčit v kompletu. Klepnutím na tlačítko Komplety otevřete dialog Kompletování položek (obr. 4), ve kterém můžete vzájemnými kombinacemi zdrojových jednotek vytvářet komplety pro účely výpůjčního procesu.

Příprava

 • Jestliže chcete půjčovat komplety, musíte mít vytvořené záznamy typu Služba v katalogu skladu včetně ceny služby uvedené v ceníku nebo v katalogové kartě Služby.
 • hlavnímu zdroji kompletu přidáte dvě služby. První služba s cenou zdroje slouží pro jeho běžnou zápůjčku, druhá služba se zvýhodněnou cenou slouží k zápůjčce kompletu. Tyto služby musíte zadat k TYPU ZDROJE.

Typ produktu Služba (s prodejní cenou) primárně definujte k položce Typ zdroje.

 • K otevření dialogu s kartou Součásti kompletu můžete uplatnit dva postupy: v dialogu Položka půjčovny na kartě Půjčovné (Katalog půjčovny) poklepejte na identifikátor v poli sloupce Produkt (obr. 3). Nebo v dialogu Kompletování položek (obr. 4) poklepejte na identifikátor v levém poli sloupce Zdroj.
 • V obou případech se otevře dialog Půjčovné, kde na kartě Součásti kompletu přidejte k produktu zdroje, které chcete do kompletu zařadit (obr. 3). Vždy musíte k ostatním položkám kompletu přidat hlavní zdroj kompletu, který má definované dvě ceny – jednu z toho za komplet.
 • Dialogy uzavřete (uložíte data).

Součásti kompletu definované k produktu typu Služba

Obrázek 3: Součásti kompletu definované k produktu typu Služba.

Kompletování položek

 • Do zápůjčky na kartu Zápůjčka (obr. 1) vložíte dvě a více položek, které splňují výše uvedené podmínky.
 • Klepnete na tlačítko Komplety.
 • V dialogu Kompletování položek (obr. 4) vlevo vidíte všechny zdrojové jednotky k zapůjčení včetně hlavního zdroje (s dvěma nebo více cenami). Vpravo vidíte další zdroje kompletu.
 • V levém seznamu vyberete hlavní zdrojovou jednotku s více službami (cenami) ke kompletaci, v levém sloupci Služba stále vidíte službu s cenou za jednotlivé zapůjčení. Řádek je podbarven šedivě.
 • Jakmile zatržítkem CheckBox - Zatržítko vyberete vpravo zdrojovou jednotku, kterou chcete zkompletovat k hlavní položce vlevo, služba vlevo se změní na službu s cenou za komplet (obr. 4). Řádek s hlavním zdrojem v kompletu je podbarven zeleně. Ostatní položky patřící do kompletu jsou podbarveny šedivě.
 • Dialog zavřete a data uložíte klepnutím na tlačítko Uložit změny.

Dekompletace položek

 • Do kompletů svázané zdroje můžete zpětně oddělit jednoduše zrušením zatržítka CheckBox - Zatržítko v pravém sloupci a potvrzením tlačítkem Uložit změny.
 • Pokud máte definováno více služeb (cen) k hlavnímu zdroji kompletu, můžete z nabídky pole ComboBox - Nabídka Služba (obr. 4) tohoto zdroje vybrat jiný identifikátor služby (jinou cenu za komplet).

Dialog Kompletování položek

Obrázek 4: Patrná změna Služby (A) po zatržení zdroje (B) v dialogu Kompletování položek. Fáze A a B znázorňuje „před a po”.

 

Tabulka 3, obrázek 4: Popis polí a funkcí dialogu Kompletování položek.

pole popis
  Levá část okna
Typ zdroje Jméno záznamu „Typ zdroje” z knihy Katalog typů zdrojů. Příslušnost zdroje k typu zdroje.
Zdroj Identifikátor zdrojové jednotky z knihy Katalogu zdrojů.
Služba ComboBox - Nabídka Název produktu typu Služba (půjčovné pro typy položek Zdroj a Typ zdroje).
Popis zdroje Krátký popis zdroje.
  Pravá část okna
CheckBox - Zatržítko Zdroj Identifikátor zdrojové jednotky z knihy Katalogu zdrojů. Zatržítkem vyberete zdroje, ze kterých chcete vytvořit komplet.
Popis zdroje Krátký popis zdroje.
Typ zdroje Jméno záznamu „Typ zdroje” z knihy Katalog typů zdrojů. Příslušnost zdroje k typu zdroje.
Uložit změny Uloží data a zavře dialog Kompletování položek (obr. 4).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty