Leasingové smlouvy – tip na zavedení

Evidence leasingových smluv

1. Jednotlivé leasingové splátky – doporučujeme vytvořit zvláštní knihu (například do agendy Přijaté doklady). Konto knihy nastavit jako závazkový účet – nemusí být 321, ale např. 325 nebo 379 (doporučení). Platby probíhají standardně jako platby faktur.

 

2. Poprvé vytvořit fakturu podle splátkového kalendáře a v dalších obdobích vytvořit nový záznam podle záznamu a pouze doplnit datum UZP – pokud se jedná o daňový doklad a variabilní symbol.

 

3. První mimořádná splátka – akontace:

  1. Pokud je bez DPH – naúčtuje se na 381 pomocí platebního dokladu (Výdajový pokladní doklad nebo Výpis z bankovního účtu).
  2. Pokud je včetně odčítatelného DPH – do stejné knihy jako doklady pro splátky (viz bod 1 – konto knihy 325 nebo 379) se založí doklad na základě leasingové smlouvy, s předkontací 381. Po zaplacení akontace dojde k běžnému napárování na tento doklad (funkce standardní úhrady) a tím i k vyrovnání závazkového účtu.

4. V modulu Evidence majetku se zavede nová karta majetku (opět raději v samostatné knize), kde se na kartě Účetní odpisy zadá pořizovací cena = hodnota časového rozlišení příslušné leasingové smlouvy a do předkontace odpisu se zadá předkontace rozpuštění časového rozlišení (můžete použít účty oddělené znakem lomítka nebo textovou předkontaci) a nastavíte, zda se odpisy budou účtovat měsíčně, ročně nebo čtvrtletně.

Pomocí funkce Provedení odpisů vytvoříte interní doklad, který se pak zaúčtuje (pokud jste použili textovou předkontaci, nezapomeňte tuto také přednastavit v knize interních dokladů).

Informace

  • Rádi bychom vás upozornili na možné nepřesnosti, které mohou vzniknout při zavádění leasingových smluv do modulu Evidence majetku. I přesto, že jsme se snažili o maximální přesnost a spolehlivost tohoto procesu, existuje možnost, že se mohou vyskytnout určité nesrovnalosti.
  • Tyto nepřesnosti mohou být způsobeny různými faktory, včetně komplexní povahy leasingových smluv, změn v daňovém nebo účetním předpisu a dalšími okolnostmi. Systém Evidence majetku je navržen tak, aby byl co nejvíce flexibilní, ale stále existuje určitá míra variability, kterou nelze zcela eliminovat.
  • Pokud narazíte na nepřesnosti při zavádění leasingových smluv do modulu Evidence majetku, doporučujeme vám co nejdříve kontaktovat naši uživatelskou podporu. Naše týmy jsou připraveny vám poskytnout odbornou pomoc a rady, jak správně řešit tyto situace.

 

Související dokumenty