Leasingové smlouvy – tip na zavedení

Evidence leasingových smluv

1. Jednotlivé leasingové splátky - doporučujeme vytvořit zvláštní knihu (například do agendy Přijaté doklady). Konto knihy nastavit závazkový účet – nemusí být 321, ale např. 325 nebo 379 (doporučení). Platby probíhají standardně jako platby faktur.

 

2. Poprvé vytvořit fakturu podle splátkového kalendáře a v dalších obdobích vytvořit nový záznam podle záznamu a pouze doplnit datum UZP- pokud se jedná o daňový doklad a variabilní symbol.

 

3. První mimořádná splátka – akontace

  1. Pokud je bez DPH - naúčtuje se na 381 pomocí platebního dokladu (Výdajový pokladní doklad nebo Výpis z bankovního účtu).
  2. Pokud je včetně odpočitatelného DPH - do stejné knihy jako doklady pro splátky (viz bod 1 - konto knihy 325 nebo 379) se založí doklad na základě leasingové smlouvy, s předkontací 381. Po zaplacení akontace dojde k běžnému napárování na tento doklad (funkce standardní úhrady) a tím i k vyrovnání závazkového účtu.

4. V modulu Evidence majetku se zavede nová karta majetku (opět raději v samostatné knize), kde se na kartě účetní odpisy zadá pořizovací cena = hodnota časového rozlišení příslušné leasingové smlouvy a do předkontace odpisu se zadá předkontace rozpuštění časového rozlišení (můžete použít účty oddělené znakem lomítka nebo textovou předkontaci) a nastavíte zda se odpisy budou účtovat měsíčně, ročně nebo čtvrtletně.

Pomocí funkce Provést účetní odpisy vytvoříte interní doklad, který se pak zaúčtuje (pokud jste použili textovou předkontaci, nezapomeňte tuto také přednastavit v knize interních dokladů).