Odpis pohledávek

Modul Odpis pohledávek využijí uživatelé Varia, kteří účtují o opravných položkách k neuhrazeným pohledávkám.

 • Umožňuje načíst a vypočítat daňové opravné položky k zadanému dni. Výpočet vychází ze zákona o rezervách. Pomocí funkce na zaúčtování lze pak i vytvořit interní doklad s přednastavenými předkontacemi pro jednotlivé typy pohledávek.
 • Rozlišuje a ošetřuje opravné položky malých (nevýznamných) pohledávek, tj. do 30 tisíc, nepromlčené pohledávky do 200 tisíc, pohledávky žalované a za firmou v konkurzu.
 • Samozřejmostí je storno (vratka) opravné položky (OP) a její nový výpočet v aktuální výši, jestliže byla faktura v průběhu roku i jen částečně uhrazena. Pro účetní je připraven i podklad pro výši účetní opravné položky.

Nastavení a práce s modulem

Instalovaný modul spustíte volbou z roletové nabídky panelu nástrojů Vario.

 • Z menu Nástroje agendy(Agenda) vyberete příkaz Možnosti...
 • Nastavíte definice (tab. 1, obr. 1).

 

Tabulka 1: Kódy opravných položek a podmínky pro jejich vytvoření.

KÓDY PODMÍNKY
MP – malá pohledávka (nepodstatná) Postupuje se podle zákona o rezervách § 8c.
NP – nepromlčená pohledávka Postupuje se podle § 8 odst. 1.
KP – pohledávka za firmou v konkurzu Aby modul fakturu identifikoval, musí být v poli Kategorie na kartě Součet zapsané písmeno K a za ním bez mezery datum podání žaloby (např. K5.11.2010).
ZP – žalované pohledávky – podle § 8 odst. 3 (Z1 = písmeno a) atd.) Aby modul fakturu identifikoval, musí být v poli Kategorie na kartě Součet zapsané písmeno Z a za ním bez mezery datum podání žaloby (např. Z5.11.2010). Při vytváření opravných položek k žalované pohledávce se nejdříve stornuje původní OP (popis viz Vratky) a okamžitě se navede nová v aktuální výši.

Dialog Možnosti a karta Definice

Obrázek 1: Dialog Možnosti a karta Definice (příklad nastavení).

 

 • Následné načtení opravných položek provedete volbou z menu Nástroje agendy(Agenda)/Načtení pohledávek. Načtení proběhne podle definic uvedených v možnostech nastavení.
 • Opravné položky je možné načíst za všechny kódy najednou, nebo jednotlivě. Před načtením je nutné zadat Dialog Kalendář datum, ke kterému se načtení a výpočet provádí (např. rozvahový den) - obr. 2.

Načtení vybraného typu pohledávek k datu

Obrázek 2: Načtení vybraného typu pohledávek k datu.

 

 • Jestliže jsou ve vydaných fakturách pohledávky, které odpovídají zadaným podmínkám, vytvoří se záznamy opravných položek (Pohledávky) s vypočtenými hodnotami zákonných opravných položek (obr. 3).

Detail záznamu opravné položky (Pohledávky) na pozadí výchozího zobrazení vystavených záznamů opravných položek

Obrázek 3: Detail záznamu opravné položky (Pohledávky) na pozadí výchozího zobrazení vystavených záznamů opravných položek.

Vratka opravných položek

Před dalším načtení opravných položek je třeba provést kontrolu, zda-li nedošlo k úhradě některé z pohledávek. Kontrolu zajistí volba z menu Nástroje agendy(Agenda)/Vratka pohledávek (obr. 4). Funkce porovná hodnoty Zbývá uhradit na opravné položce a na faktuře. Jestliže budou různé, pak se původní opravná položka stornuje. Při dalším načtení opravných položek se vytvoří nová opravná položka v aktuální výši.

Samotné storno probíhá ve dvou krocích:

 • První je vytvoření nové opravné položky s označením typu pohledávky V* (např. VN) a minusovou částkou opravné položky.
 • Druhý krok spočívá v označení původní opravné položky jako stornované – doplní se k ní číslo opravné položky s vratkou. Takto označená opravná položka je vypuštěna z dalších výpočtů a kontrol.

Zadání datumu, ke kterému chcete kontrolovat úhrady pohledávek

Obrázek 4: Zadání datumu, ke kterému chcete kontrolovat úhrady pohledávek (příklad).

Účtování

V dialogu Možnosti jsou připraveny slovní předkontace pro účtování vytvořených opravných položek i vratek opravných položek (obr. 5).

Dialog Možnosti, karta Předkontace a příklad kontací

Obrázek 5: Dialog Možnosti, karta Předkontace a příklad kontací.

 

 • Příkazem Účtování pohledávek z menu Nástroje agendy(Agenda) vytvoříte interní doklady do zvolené knihy.
 • Za každý typ pohledávky se vystaví samostatný interní doklad, na kterém bude ke každé opravné položce položka s označením faktury, ke které se vztahuje (obr. 6).

Interní doklady s opravnými položkami k malým a nepromlčeným pohledávkám

Obrázek 6: Vystavené interní doklady s opravnými položkami k malým a nepromlčeným pohledávkám (příklad).

Knihy

Jako každý modul, i Odpis pohledávek může mít několik knih. Rozdělujte je však pouze podle druhu pohledávky, nikoli časově. Jednotlivé načítání a kontroly jsou prováděné proti stavu opravných položek v knize a je proto nutné, aby opravné položky k jedné pohledávce byly stále v jedné knize.

Zobrazení agendy Pohledávky

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Odpis pohledávek (výchozí) Seznam vystavených záznamů opravných položek k neuhrazeným i uhrazeným pohledávkám včetně vypočtených hodnot zákonných opravných položek. Ke každému typu pohledávky je uveden kód a datum načtení. Údaje se zobrazují za aktuální knihu.
  Aktivní opravné položky Seznam vystavených záznamů opravných položek k neuhrazeným pohledávkám včetně vypočtených hodnot zákonných opravných položek. Ke každému typu pohledávky je uveden kód a datum načtení. Údaje se zobrazují za aktuální knihu.

 

Tiskové formuláře

Nový záznam Zákonné OP (položkově)

Dialog TiskNový záznam Zákonné OP → Možnosti: položkově ComboBox - Nabídka

Zobrazí se dotaz, k jakému dni se má tiskový formulář vytisknout. Přehled (obr. 7) obsahuje mezisoučty po jednotlivých kódech opravných položek, je řazený podle čísla dokladu a obsahuje:

 • Číslo OP
 • Číslo faktury
 • Splatnost
 • Kontakt
 • Částku zákonné OP
 • Součet za typ opravné položky
 • Celkový součet

Náhled tiskového formuláře Zákonné opravné položky (položkově)

Obrázek 7: Příklad náhledu tiskového formuláře Zákonné opravné položky (položkově).

 

Nový záznam Zákonné OP (souhrnně)

Dialog TiskNový záznam Zákonné OP → Možnosti: souhrnně ComboBox - Nabídka

Zobrazí se dotaz, k jakému dni se má tiskový formulář vytisknout. V řádcích jsou uvedeny jednotlivé kódy opravných položek a ke každé je uveden součet všech částek opravných položek k zadanému dni. Přehled je zakončený celkovým součtem.

Náhled tiskového formuláře Zákonné opravné položky (souhrnně)

Obrázek 8: Příklad náhledu tiskového formuláře Zákonné opravné položky (souhrnně).

 

Nový záznam Účetní OP

Dialog TiskNový záznam Účetní OP

Zobrazí se dotaz, k jakému dni se má tiskový formulář vytisknout. Přehled (obr. 9) je řazený podle čísla dokladu a obsahuje:

 • Číslo OP
 • Číslo faktury
 • Kontakt
 • Splatnost
 • Kód
 • Částku zákonné opravné položky (OP)
 • Částku účetní OP (vypočtená hodnota)

Účetní OP se počítá podle následujících pravidel:

 • Při splatnosti < 365 dní  =  zbývá uhradit / 2 – zákonná OP.
 • Při splatnosti nad 365 dní  =  zbývá uhradit – zákonná OP.

Položky formuláře jsou ukončené celkovým součtem zákonné i účetní OP.

Náhled tiskového formuláře Účetní opravné položky

Obrázek 9: Příklad náhledu tiskového formuláře Účetní opravné položky.

 

Související dokumenty