Třída ArrayList

 

Třída reprezentuje automaticky se zvětšující pole. Instanci třídy je možné vytvořit oprátorem New, který vytvoří interní pole o nulové počáteční délce, nebo voláním metody Vario.VytvoritArrayList(PocatecniVelikost). Velikost interního pole lze zjistit vlastností length, která vrací počet prvků pole.

 

Metody

addItem(Value) Vloží nový prvek na konec seznamu.
getEnumerator() Vrací objekt typu IEnumerator, s jehož pomocí je možná iterace polem.

 

Vlastnosti

length Vrací počet prvků interního pole. Jen ke čtení.
maxUsedIndex Vrací nejvyšší použitý index v poli. maxUsedIndex nabývá hodnot z intervalu <-1, length - 1>. Jen ke čtení.
item(index) Vrací nebo nastavuje index-tý prvek pole. Pokud je index větší než length, pole se automaticky zvětší a má length = index + 1.
base Vrací interní pole.
 

Příklad

Dim list1 as ArrayList

Dim list2 as ArrayList

 

Set list1 = New ArrayList

Set list2 = Vario.VytvoritArrayList(10)

 

Debug.Print list1.length, list2.length ' hodnoty budou: 0, 10

Debug.Print list1.maxUsedIndex , list2.maxUsedIndex ' hodnoty budou: -1, -1

 

list1.addItem "první"

list1.addItem "druhý" 

list1.addItem "třetí"

Debug.Print list1.maxUsedIndex ' hodnota bude: 2

 

list2.addItem "první" ' maxUsedIndex = 0

list2.addItem "druhý" ' maxUsedIndex = 1

list2.item(4) = "pátý" ' maxUsedIndex  = 4

list2.addItem "další" ' maxUsedIndex = 5

 

'vlastnost list1.base má hodnotu {"první", "druhý", "třetí"}

'vlastnost list2.base má hodnotu {"první", "druhý", Empty, Empty, "pátý", "další", Empty, Empty, Empty, Empty}