Platební terminál ČSOB

Obsah:

 

Doplněk Platební terminál ČSOB umožnuje obsluze modulu Prodejna akceptovat platební karty zákazníků a bezhotovostní platby realizovat platebním terminálem společnosti BANIT Externí odkaz (Československá obchodní banka, a. s.). Doplněk využívá knihovnu Altus.Common.OnlinePayments.CSOB.dll. Knihovna potřebuje pro svůj provoz nainstalovanou podporu Altus.Common.Interop. Licencovaný doplněk je distribuován jako součást standardní instalace Vario a je třeba ho zaregistrovat.

Platební terminál ČSOB funguje principiálně stejně jako doplněk GPE.

Rozšíření .NET (Altus.Common.Interop)

Doplněk využívá knihovnu Altus.Common.OnlinePayments.GPE.dll. Knihovna potřebuje pro svůj provoz nainstalovanou podporu Altus.Common.Interop.

Podpora (rozšíření) pro prostředí .NET je vyžadováno pro funkce, které používají prostředí .NET (např. EET, tzn., jestliže používáte agendu EET, nemusíte rozšíření pro prostředí .NET instalovat). Rozšíření se musí nainstalovat na každý počítač, na kterém se má používat daná funkce, protože rozšíření nepodporuje centrální instalaci prostřednictvím složky „Upravy”. Zip archiv obsahující standardní setup.exe je k dispozici na stránce Altus Vario – stažení software Externí odkaz. Abyste mohli odkazovaný soubor stáhnout, je třeba se přihlásit.

Pokyny pro instalaci:

 • Vyberte odkaz Instalace Rozšíření .NET včetně .NET runtime (zip) – soubor setup.zip 404 kb.
 • Nejdříve extrahujte všechny soubory ze ZIP archivu a potom spusťte instalátor „Altus.Common.Interop.Setup.exe”.

V nově instalovaném programu Altus Vario je podpora Altus.Common.Interop již přítomna.

Nastavení doplňku

 • Na kartě DOMŮ – ze skupiny Vario – otevřete položku Doplňky (moderní vzhled). Nebo… v menu Nástroje otevřete položku Doplňky (klasický vzhled).
 • Klepněte na volbou Platební terminál ČSOB – nastavení.
 • V dialogu Nastavení platebního terminálu ČSOB (tab. 1; obr. 1 a 2) zvolte jeden ze způsobů připojení k terminálu.
 • Doplňte požadované hodnoty.
 • Klepnutím na tlačítko  OK  je uložte pro opakované použití.

Tabulka 1, obr. 1, 2: Význam polí v dialogu Nastavení platebního terminálu ČSOB.

POLE/FUNKCE INSTRUKCE
Radio button - Přepínač TCP (komunikace pomocí sítě)

Dialog Nastavení platebního terminálu ČSOB s fiktivními hodnotami (TCP)

Obrázek 1: Dialog Nastavení platebního terminálu ČSOB s fiktivními hodnotami (TCP).

 • V dialogu Nastavení platebního terminálu ČSOB (obr. 1) do pole IP adresa zapište IP adresu terminálu a do pole Port číslo portu. Výchozí číslo portu je 21917. Toto číslo bez jiných pokynů neměňte.
  • IP adresu můžete zjistit vytištěním komunikačního nastavení z terminálu.
 • V terminálu vyberte volbu „Terminál komunikuje v režimu TCP server” a nastavte mu IP adresu počítače s Variem, ze kterého se bude terminál používat.
Radio button - Přepínač RS232 (komunikace pomocí sériového portu)

Dialog Nastavení platebního terminálu ČSOB s fiktivními hodnotami (RS 232)

Obrázek 2: Dialog Nastavení platebního terminálu ČSOB s fiktivními hodnotami (RS 232).

 • V dialogu Nastavení platebního terminálu ČSOB (obr. 2) nastavte číslo COM portu (ke kterému je terminál připojen) a komunikační rychlost (9600).
Obchodník ComboBox - Nabídka

Pomocí pole „Obchodník” (obr. 1, 2) můžete uskutečňovat platební transakce proti různým účtům. Pro každou firmu (a i pro každý počítač – Prodejnu) ve Variu lze nastavit jiného obchodníka a tím provozovat více firem s různými účty přes jeden platební terminál.

 • V dialogu (obr. 1, 2) se nastavují data samostatně pro každý počítač a firmu, ve které je uživatel aktuálně připojen (na Terminal serveru je to na přihlášeného uživatele).
 • Kliknutím do pole „Obchodník” odešlete do terminálu požadavek na zobrazení seznamu definovaných obchodníků. Pokud v terminálu žádné „obchodníky” nemáte, seznam pole „Obchodník” zůstane prázdný.
Aktivovat CheckBox - Zatržítko
 • Zatržením volby umožníte automatické předání dat (částky, variabilního symbolu, měny) do terminálu v okamžiku potvrzení platby v modulu Prodejna.
 • Pokud je tato volba aktivní, při spuštění modulu Prodejna se vždy provede kontrola spojení s terminálem (resp. test připojení a test komunikace mezi terminálem a Prodejnou).
Test komunikace
 1. Po klepnutí na textové tlačítko proběhne zkoužka, zda je terminál připojen do sítě a Prodejna s ním komunikuje.
 2. Dále se ověří, zda terminál může komunikovat s karetním autorizačním serverem pro odeslání platby.
 3. Poslední test zkontroluje aktualizace parametrů v terminálu a pokud existují, provede aktualizaci.
Uzávěrka
 • Klepnutím na textové tlačítko zajistíte uzávěrku terminálu.
 • Funkce provede součty od poslední uzávěrky a vytiskne je.
 OK 
 • Tlačítkem uložíte hodnoty polí.
 • Pokud v dialogu uděláte nějaké změny v nastavení, pomocí tlačítka nové hodnoty opět uložíte.
 Zavřít 
 • Tlačítkem dialog zavřete bez uložení hodnot v polích (funkcích).
 • Pokud si obsah dialogu pouze prohlížíte, doporučujeme jej uzavírat tímto tlačítkem.

Placení v Prodejně

 • Klepněte na tlačítko Zaplatit.
 • V dialogovém okně Platit zadejte přijímanou částku hotovosti.
 • Otevřete nabídku Možnosti.
 • Vyberte volbu Bezhotovostní platba nebo Kombinovaná platba.
 • Klepněte na tlačítko  OK  v dialogu Platit:
  • Proběhne odeslání částky a variabilního symbolu do terminálu (obr. 3) a oba údaje včetně měny se zobrazí na monitoru obsluhy.

Dialog Platba kartou s fiktivními hodnotami

Obrázek 3: Dialog Platba kartou (s fiktivními hodnotami).

Pokud platbu terminál potvrdí, transakce je ve Variu dokončena.

Platba není potvrzena

 • Jestliže platba není potvrzena, obsluha je vyzvána k opakování platby nebo ke stornování transakce, popř. k povolení vystavení dokladu ručně (obr. 4).

Adjudication Opakovat platbu – znovu odešlete částku platby do terminálu.

Adjudication Vystavit doklad – vytvoříte doklad k prošlé platbě.

 Storno  – v systémech (Vario/Prodejna/terminál) platba neproběhne a vystavený doklad je stornován.

Dialog Platba kartou – Nepodařilo se zaplatit kartou

Obrázek 4: Dialog Platba kartou – Nepodařilo se zaplatit kartou. Kód chyby uváděný včetně hodnoty v závorce může být různý (např. „Transakce zrušena zákazníkem [061]) a je předáván terminálem.

 

Pokud se spojení s terminálem naváže, ale ukončí se z důvodu překročení limitu 1 minuty, zobrazí se podobný dialog (obr. 5).

 • V tomto případě spočívá rozdíl v tom, že po opakování platby se navíc kontroluje stav poslední transakce a pokud byla provedena korektně, vystavení dokladu se hned standardně dokončí. Pokud ne, proběhne znovu odeslání platby do terminálu.

Dialog Platba kartou – Nepodařilo se zaplatit kartou (Terminál přestal komunikovat)

Obrázek 5: Dialog Platba kartou – Nepodařilo se zaplatit kartou (Terminál přestal komunikovat).

Logování komunikace 

Veškerá komunikace v doplňku Platebni terminál ČSOB je ukládána do „logu” – do textového souboru.  Při logování se zaznamenávají data za účelem jejich analýzy.

 • Unikátní soubor s datem aktuálního dne se vždy vytvoří pro daného uživatele Prodejny a pro počítač, na kterém je uživatel přihlášen. 
 • Soubory jsou uloženy ve složce C:\Users\Public\Altus.Common.Payments.CSOB\ a musíte mít přidělené oprávnění pro přístup do složky C:\Users\Public\

Oprávnění k doplňku

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Altus Vario: Doplňky: Obecné doplňky / Platební terminál ČSOB – nastavení.

Jestliže necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Co byste měli vědět při práci s doplňkem

 • Měna odesílané částky se vždy řídí podle měny na vystaveném dokladu.
 • Po každé komunikaci s platebním terminálem se do deníku příslušného dokladu zapíše zpráva o transakci. Podle situace obsahuje:
  • co terminál odpověděl,
  • částku, měnu a variabilní symbol,
  • jakou volbu vybrala obsluha (uživatel Prodejny) v případě, že se platba nepovedla nebo její výsledek není znám.
 • Jestliže do terminálu pošlete zápornou platbu (zápornou částku), dojde k převodu peněz z účtu, ke kterému je terminál připojen – na kartu, která je do něj načtena.
 • Doporučujeme pro jednu stanici PC používat jeden terminál. Z více PC stanic nepřistupujte ke stejnému terminálu.
 • CashBack doplněk nepodporuje.
 • Při řešení problematických situací se řiďte informacemi z protokolu terminálu (Serial Line Internet Protocol).
 • Pokud terminál přestane reagovat, může pomoci jeho restart.
 • Jestliže během komunikace s terminálem selže internet, dodávka el. proudu apod., ověřte stav transakce s bankou telefonicky.
 • Prodejna/Terminál: Zobrazení chyby „Není zadaná částka k platbě”.
 • Prodejna/Terminál: Úhrada záporné faktury.

 

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

 

Související dokumenty