Založení nového záznamu hodnocení

Agenda Hodnocení je určena pro hodnocení libovolných záznamů agend programu Vario. Základem hodnocení je uživatelem definovaný soubor kritérií. Kritéria mají "hodnoty" a "váhy".

Terminologie

 • "Kritéria" jsou hlediska, ze kterých jsou hodnocené záznamy posuzovány.
 • Termín "Váhy kritérií" vyjadřuje relativní důležitost kritéria v porovnání s ostatními.
 • Existuje několik metod stanovení vah kritérií.
 • Pokud rozhodovatel není schopen rozhodnout, jak je které kritérium důležité pro posouzení variant, nejjednodušší je každému kritériu přiřadit stejnou váhu (1).

 

Příklad hodnocení záznamů agendy Adresář → 

1. Otevřete agendu Hodnocení.

2. Založíte nový záznam agendy.

3. V okně Založení nového záznamu hodnocení vyberete, co následně chcete udělat (3.1 / 3.2 / 3.3).

Založení nového záznamu hodnocení

3.1  Pomocí volby Vytvořit hodnocení... založíte záznam (šablonu) Hodnocení s možností přidávat kritéria a hodnocené záznamy.

 • V okně Vytvoření šablony hodnocení zapíšete pojmenování šablony do pole Předmět hodnocení.
 • Ze seznamu vyberete agendu, jejíž záznamy chcete hodnotit. Nebo do pole Agenda nebo oblast hodnocení zapíšete vlastní pojmenování oblasti hodnocení.
 • V možnostech vystavení vyberte knihu, do které chcete záznam (šablonu) vytvořit.
 • Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Vytvořit hodnocení

 • V tabulce nového záznamu (šablony) Hodnocení, na kartě Obecné, definujte kritéria hodnocení (viz terminologie).
 • Každému kritériu přiřaďte pořadové číslo.
 • Kritérium pojmenujte v poli sloupce Popis.
 • V poli Váha vyjádřete číselnou hodnotou důležitost kritéria.
 • Počtem bodů vyjádříte maximálně možný zisk bodů při posuzování vloženého záznamu.
 • Hromadné přidání existujících kritérií je možné pomocí funkce Vložit kritéria... Jednotlivá kritéria lze vybírat ze seznamu pole Popis.

Nový záznam šablony hodnocení s kritérii hodnocení

 • Přejděte na kartu Hodnocení a klepněte na tlačítko Přidat hodnocené záznamy...
 • V okně výběru záznamů zatržítkem vyberete záznamy agendy, které chcete hodnotit šablonou Hodnocení – agenda (nebo oblast hodnocení).
 • Klepněte na tlačítko OK. Vybrané záznamy se vloží do šablony hodnocení.

Záznamy agendy hodnocené v šabloně hodnocení

 • Na kartě Hodnocení poklepejte na  vedle identifikátoru v poli sloupce Záznam.
 • Otevřete se detail šablony hodnoceného záznamu.
 • V detailu šablony hodnoceného záznamu, na kartě Obecné v poli sloupce Počet bodů, hodnoťte sledovaná kritéria.
 • Souhrnný přehled hodnocení naleznete pod seznamem kritérií.
 • Vedle identifikátoru pole Záznam klepněte na (nebo poklepejte na identifikátor záznamu).

Detail šablony hodnoceného záznamu s předepsanými kritérii

 • Otevře se detail hodnoceného záznamu.
 • Pokud hodnotíte záznam agendy Adresář nebo agendy Personální management, uvidíte záznamy hodnocení přímo v detailu tohoto záznamu.
  • V detailu záznamu agendy Adresář jsou záznamy hodnocení na kartě Ostatní, pokud ze seznamu Zobrazit ComboBox - Nabídka vyberete položku Hodnocení.
  • V detailu záznamu agendy Personální management jsou záznamy hodnocení na kartě Hodnocení.

Detail hodnoceného záznamu

 • V tabulce se zobrazí seznam šablon hodnocení (a nebo záznamů hodnocení jediného záznamu), do nichž je záznam zařazen.
 • Tlačítkem Nové hodnocení... otevřete okno Vytvoření záznamu hodnocení a přidáte záznam do nové nebo vybrané (existující) šablony hromadného hodnocení. Případně můžete zvolit "rychlé hodnocení záznamu".
 • Výběrem šablony z nabídky ComboBox_2 vedle tlačítka Nové hodnocení... lze přidat záznam přímo do vybraného typu šablony.
 • Otevřené detaily záznamů zavřete tlačítkem Uložit a zavřít.

 

3.2  Volbou Přidat záznam do hromadného hodnocení... přidáte nový záznam (z agend Varia) do některé z definovaných hromadných šablon s předepsanými kritérii (postupem popsaným v bodě 3.1).

 • Novou šablonu hromadného hodnocení vytvoříte klepnutím na Vytvořit nové hromadné hodnocení (šablonu).

 Přidat záznam do hromadného hodnocení

 

3.3  Volbou Rychle hodnotit záznam... založíte záznam hodnocení jediného záznamu bez předepsaných kritérií.

 • V okně Vytvoření záznamu hodnocení zapíšete pojmenování předmětu hodnocení.
 • Klepněte na a pomocí dialogu Najít vyhledejte požadovaný záznam. Jméno agendy se doplní automaticky.
 • Jestliže máte pole Hodnocený záznam vyplněné, klepnutím na otevřete detail záznamu.
 • Vyberte knihu a klepněte na tlačítko Vytvořit.

Rychle hodnotit záznam

 • Otevře se detail hodnoceného záznamu bez předepsaných kritérií.
 • Kritéria hodnocení definujete dle popisu výše (bod 3.1) a nebo je přidáte (pokud jsou definovaná).
 • Hromadné přidání existujících kritérií je možné pomocí funkce Vložit kritéria... Jednotlivá kritéria lze vybírat ze seznamu pole Popis.
 • Detail hodnoceného záznamu zavřete tlačítkem Uložit a zavřít

Detail hodnoceného záznamu bez předepsaných kritérií

 

Související dokumenty