Záložka Odpisový plán

Tabulka podformuláře Daňové odpisy slouží k evidenci provedených i plánovaných daňových odpisů. Použitím funkce Přepočítat definujete nebo aktualizujete daňový odpisový plán. Systém vyplní tabulku daňových odpisů (obr. 1 a navazující tabulka).

Dialog Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Odpisový plán

Obrázek 1: Výřez dialogu Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Odpisový plán.

 

POLE POPIS
Rok Rok období odpisu.
Sazba Sazba odpisu ze zůstatkové částky.
Odpis Částka odpisu.
Zůstatková cena Zůstatková cena.
Procento užívání Procento pro uplatnění (nevyužívá se).
Uplatněno Uplatněná částka.
Doklad Číslo dokladu (nevyužívá se).
Odepsáno CheckBox - Zatržítko Informace o tom, zda byl plánovaný odpis uskutečněn.

Tlačítko Přepočítat

Klepnutím na tlačítko a zadáním roku, ke kterému se mají provést odpisy, bude přepočtena tabulka daňových odpisů podle vstupní ceny, odpisové skupiny, způsobu odpisu a popř. technického ohodnocení. Tabulku můžete upravit, doplnit již provedené odpisy nebo vytvořit celou podle vlastních představ, pokud je nevyhovující.

V případě, že máte nastaven Způsob odpisu „Vlastní”, tabulka přepočítána nebude, odpisový plán si definujete sami.

Odpisový plán je možné přepočítat i v průběhu odpisování, např. z důvodu změny způsobu odpisování majetku. V takovém případě se přepočtou jen ty řádky odpisového plánu, které dosud nebyly odepsány.

Při výpočtu plánu není brán v úvahu přechod na hospodářský rok. Pokud máte nastavený hospodářský rok, je potřeba plán ručně upravit.

 

Navazující dokumenty