Obecné informace o agendě Pohledávky

Agenda Pohledávky slouží k řízení pohledávek. Pracovník, zabývající se vymáháním dlužných faktur, kontroluje pohledávky, které má přehledně seskupené podle kontaktu. Ke každému kontaktu je uveden výčet dokladů, které nebyly řešené a datum kontroly pohledávek, u kterých je konkrétní řešení již dohodnuto.

V základním zobrazení agendy pracovník vidí strukturu pohledávek a podle termínů rozhoduje, zda-li pohledávku doporučí k dobropisování, vymáhání nebo odpisu.

Pracovník vyhledá faktury, kterým uplynula doba splatnosti a nejsou zaplacené, zjistí důvod nezaplacení, dohodne způsob řešení a poznamená stav pohledávky (dobropisovat, kompenzovat, odepsat, upomínka...) a datum kontroly. Díky tomu má firma ucelený přehled o průběhu řešení pohledávek.

Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tzn. vůči odběratelům za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se v terminologii Varia nazývá faktura vydaná. Evidují se v agendě Vydané doklady, v knize vydaných faktur.

Pohledávky nejčastěji zanikají jejich zaplacením na bankovní účet a v hotovosti, mohou ale také zaniknout například započtením. V situaci, kdy odběratel (dlužník) je zároveň dodavatelem (věřitelem), lze vzájemné pohledávky a závazky započíst.

 

Související dokumenty