Nastavení Dílenského řízení

Konfigurační soubor s názvem Web.config je umístěn ve složce C:\inetpub\wwwroot\wst

 • Nejdříve nastavte Connection Strings pro komunikaci s SQL serverem:

<connectionStrings>
...
 <add name="TicketingEntities někde na konci – zadat source (jméno SQL serveru (např. 10.10.100.99,1433)), initial catalog – číslo dat, user na sql (admin např. sa, saheslo)
...
</connectionStrings>

Příklad

<add name="TicketingEntities"
connectionString="metadata=res://*/VarioData.TicketingModel.csdl|res://*/VarioData.TicketingModel.ssdl|res://
*/VarioData.TicketingModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="data
source=PODPTESTER\SQL2014A;initial catalog=Data0002;user
id=sa;password=saheslo;multipleactiveresultsets=True;application name=EntityFramework""
providerName="System.Data.EntityClient" />

Další nastavení Web.configu (true/false)

 • Hodnota True znamená nutnost přiřazovat aktivity před zahájením.
 • Na jedné aktivitě tedy může pracovat právě jeden člověk.
  • Při hodnotě False může na operaci pracovat více pracovníků.

<add key="settings:MustAssignActivity" value="True" /> 

 

 • Závislost na předchozí aktivitě.
 • V případě True hodnoty se kontroluje, zda je k dispozici dostatečné množství „polotovarů” pro zahájení/dokončení aktivity. Nedovolí tedy zahájit operaci číslo 2, pokud není (alespoň částečně) dokončena operace číslo 1.

<add key="settings:DependsOnPrecedingActivity" value="True" /> 

 

 • True hodnota znamená, že lze k poznámce při ukončení aktivity vybrat hodnotu z číselníku z Varia s názvem wt_FinishedActivityNoteEnum.

<add key="settings:NoteEnumOnFinishActivity" value="True" />

 

 • True hodnota zajistí, že při prvním přihlášení (v rámci dne) do Dílenského řízení se provede zápis do tabulky Zakazky_hodiny s příznakem příchodu.

<add key="settings:PresenceEnabled" value="true" /> 

 

 • Uživatel může zahájit pouze jednu operaci.
 • Při vypnutí možnosti lze operací zahájit libovolné množství.

<add key="settings:EnforceSingleStartedAcivity" value="True" /> 

 

 • Nastavení názvu souboru, do kterého se mají logovat response × request komunikace (slouží primárně pro odladění problémů při instalaci a prvotních testech aplikace v rámci sítě).

<add key="settings:LoggingRequestFileName" value="" />

 

 • Definice titulku 1 hodnoty měření SČ v části Měření.

Pro kartu měření
<add key="settings:DimensionName[1]" value="výška" /> 

 

 • Definice titulku 2 hodnoty měření SČ v části Měření.

<add key="settings:DimensionName[2]" value="šířka" /> 

 

 • Definice titulku 3 hodnoty měření SČ v části Měření. 

<add key="settings:DimensionName[3]" value="délka" />

 

 • Definice titulku 4 hodnoty měření SČ v části Měření.
  • Nastaveno může být až 9 hodnot a evidované údaje se zapisují do tabulky wst_ParticleDimensionValue na SQL serveru.

<add key="settings:DimensionName[4]" value="hloubka" /> 

 

 • Definice typů neshod pro dokončování hlášení (názvy).

<add key="settings:DefectiveReasons" value="důvod 1;malér;problém"/>

 

 • Při hodnotě True se odvedené shodné množství nastaví na Výrobní zakázce do stavu přijmout, pokud se jedná o poslední operaci.

<add key="settings:StockInOnLastActivity" value="true"/>

 

 • Hodnota True zajistí kontrolu zadávaného množství. Kontroluje se, zda není odváděno víc, než předepisuje aktivita, respektive Výrobní zakázka.

<add key="settings:ValidateQuantity" value="true" />

 

 • Časový limit pro dotazování do databáze v sekundách. Není-li nastaveno jinak, výchozí hodnota je 30 sec.

<add key="settings:CommandTimeout" value="120" />

 

Navazující dokument