Rozhraní IEnumerator

 

Rozhraní pro enumeraci kontejnerů (ArrayList, Dictionary, VBA.Collection a polí). Třídy ArrayList a Dictionary mají vlastní metodu getEnumerator, pro kolekce a pole se instance IEnumerator získá voláním metody Vario.VytvoritCollectionEnumerator resp. Vario.VytvoritArrayEnumerator.

 

Metody

moveNext() Posune iterátor vpřed. Vrací True, pokud ještě není dosaženo konce.
Reset() Přesune iterátor před první prvek.

 

Vlastnosti

current Vrací/nastavuje aktuální prvek.
position Vrací pozici iterátoru.

 

Příklad

Dim list as ArrayList

Set list = New ArrayList

 

list.addItem 1

list.item(2) = 3

list.item(1) = 2

 

With list.getEnumerator()

    .Reset 'není nutné volat před prvním použitím

    While .moveNext()

        Debug.Print .current ' postupně vypíše hodnoty 1, 2, 3

    Wend

End With